Autor: Monika Zychowicz

DZIĘKUJEMY!

6. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 prze­szedł już do hi­storii. Po­zo­stały zdjęcia i wspo­mnienia. Ale warto jeszcze choć na chwilę po­wrócić do mi­nio­nego week­endu, aby po­dzię­kować tym, bez któ­rych ta im­preza by się nie odbyła.…

Prezentacja medalu

Taki oto piękny medal bę­dzie czekał na każ­dego, kto do­bie­gnie do mety na­szego Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76. Za­pisy nadal są otwarte. Ser­decznie za­pra­szamy: ZA­PISY: PÓŁMARATON

Zapisy ruszyły

Kilka dni temu uru­cho­mi­liśmy za­pisy na VI Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76, który w tym roku od­bę­dzie się 24 czerwca. Jako im­prezy to­wa­rzy­szące 23 czerwca (so­bota) ro­ze­grane zo­staną biegi dzieci i mło­dzieży oraz cha­ry­ta­tywny Bieg…