Kategoria: foto2015

Galeria na mecie E

Ga­leria zdjęć na sta­dionie — META cz.5

Galeria na mecie D

Ga­leria zdjęć na sta­dionie — META cz.4

Galeria na mecie C

Ga­leria zdjęć na sta­dionie — META cz.3

Galeria na mecie B

Ga­leria zdjęć na sta­dionie — META cz.2

Galeria na mecie A

Ga­leria zdjęć na sta­dionie — META cz.1

Galeria na Żeromskiego F

Ga­leria zdjęć uchwy­co­nych na ul.Żeromskiego, przed Urzędem Miej­skim. cz.6

Galeria na Żeromskiego E

Ga­leria zdjęć uchwy­co­nych na ul.Żeromskiego, przed Urzędem Miej­skim. cz.5

Galeria na Żeromskiego D

Ga­leria zdjęć uchwy­co­nych na ul.Żeromskiego, przed Urzędem Miej­skim. cz.4

Galeria na Żeromskiego C

Ga­leria zdjęć uchwy­co­nych na ul.Żeromskiego, przed Urzędem Miej­skim. cz.3

Galeria na Żeromskiego B

Ga­leria zdjęć uchwy­co­nych na ul.Żeromskiego, przed Urzędem Miej­skim. cz.2

na ulicy Żeromskiego biegacze

Galeria na Żeromskiego A

Ga­leria zdjęć uchwy­co­nych na ul.Żeromskiego, przed Urzędem Miej­skim. cz.1

Paweł Górka Radom biegnie w półmaratonie Radomskiego Czerwca

Jeszcze na deptaku

W tym roku, w prze­ci­wień­stwie do lat ubie­głych, spory od­cinek trasy, pro­wa­dził główną, re­pre­zen­ta­cyjną ulicą Ra­domia — Że­rom­skiego. Tutaj wła­śniej, tuż za punktem kon­tro­lnym na 5 km, ustawił się nasz fo­to­graf.. Na zdję­ciach w…

po deptaku biegną

Foto na deptaku

W tym roku, w prze­ci­wień­stwie do lat ubie­głych, spory od­cinek trasy, pro­wa­dził główną, re­pre­zen­ta­cyjną ulicą Ra­domia — Że­rom­skiego. To bardzo po­pu­larny wśród miesz­kańców deptak, pełen spa­ce­ro­wi­czów, w na­tu­ralny sposób sta­ją­cych się ki­bi­cami dla biegaczy,…

Film na Żeromskiego

Za­pra­szamy do obej­rzenia ko­lej­nego filmu na­krę­co­nego na trasie biegu, w trakcie Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca. Tym razem ka­merka usta­wiona jest na głównym dep­taku Ra­domia — ulicy Że­rom­skiego, tuż za (około 200 me­trów za) punktem kontrolnym…

Zaczęło się ;)

część 3 ga­lerii zdjęć ze startu: część 4 ga­lerii zdjęć ze startu:

Film na starcie

Za­pra­szamy do obej­rzenia filmu, ze startu Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Po­dobnie jak na po­przed­nich edy­cjach, tuż przed sy­gnałem do roz­po­częcia biegu, wi­dzimy wzno­szące się w niebo biało czer­wone ba­lo­niki wol­ności, przed wy­pusz­cze­niem któ­rych odśpiewano…

Start półmaratonu

Za­pra­szamy do obej­rzenia ga­lerii zdjęć, przed­sta­wia­ją­cych mo­ment startu 3.Półmaratonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Tra­dy­cyjnie już, start zo­stał po­prze­dzony od­śpie­wa­niem Hymnu Na­ro­do­wego i wy­pusz­czenie biało czer­wo­nych ba­lo­ników wol­ności. Wkrótce po­jawi się więcej zdjęć, warto zaj­rzeć tu…

Rozgrzewka przed…

Po­dobnie jak w po­przed­nich la­tach, start pół­ma­ra­tonu, po­prze­dziła pro­fe­sjo­nalnie prze­pro­wa­dzona roz­grzewka, przez in­struk­torów jed­nego z ra­dom­skich klubów fit­ness, tym razem z klubu Pop Gym. Więcej w ga­lerii zdjęć poniżej.