Kategoria: Aktualne

Uruchomiliśmy zapisy

Miło nam po­in­for­mować, że można już za­pi­sywać się ko­lejną edycję, ósmą już na­szego czerw­co­wego ra­dom­skiego pół­ma­ra­tonu. W tym roku zma­gania bie­gowe roz­poczną się już w so­botę 20 czerwca gdy od­będą się biegi dzieci i…

Zapisy

Za­chę­camy do wcze­śniej­szego za­pi­sania się na naszą im­prezę, dzięki czemu można nieco za­osz­czę­dzić, bo aż do 30 kwietnia obo­wią­zuje niższa opłata star­towa. Nawet po tym ter­minie opłaty nie są wy­gó­ro­wane, nie­mniej warto to zrobić…

DZIĘKUJEMY!

6. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 prze­szedł już do hi­storii. Po­zo­stały zdjęcia i wspo­mnienia. Ale warto jeszcze choć na chwilę po­wrócić do mi­nio­nego week­endu, aby po­dzię­kować tym, bez któ­rych ta im­preza by się nie odbyła.…

Kenijczyk pierwszy

Kyeva Co­smas Mu­tuku z Kenii z czasem 01:07:27 zwy­ciężył w VI Pół­ma­ra­tonie Ra­dom­skiego Czerwca 76. Na mecie za­mel­dował się pół­torej mi­nuty przed To­ma­szem Grycko, re­pre­zen­tu­jącym barwy UKS Bliza Wła­dy­sła­wowo, zaś trzeci Dawid Ku­biec, reprezentujący…

Program zawodów

Przy­po­mi­namy pro­gram Nie­dziela 24.06.2018r. godz. 7.00 – otwarcie biura za­wodów — re­je­stracja i we­ry­fi­kacja za­wod­ników, od­biór pa­kietów star­to­wych – MOSiR ul. Na­ru­to­wicza 9 godz. 8.30 – za­mknięcie list star­tu­ją­cych godz. 9.00 – start „VI

Dumne Warchoły

Za­pra­szamy do obej­rzenia za­pisu fil­mo­wego z mety dzi­siej­szego Biegu Ra­dości — Dumne War­choły 2018. Po­mocny w od­na­le­zieniu danej osoby na filmie jest zegar od­mie­rza­jący czas brutto biegu, znając czas swój lub innej osoby, łatwo…

Prezentacja medalu

Taki oto piękny medal bę­dzie czekał na każ­dego, kto do­bie­gnie do mety na­szego Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76. Za­pisy nadal są otwarte. Ser­decznie za­pra­szamy: ZA­PISY: PÓŁMARATON

Zapisy ruszyły

Kilka dni temu uru­cho­mi­liśmy za­pisy na VI Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76, który w tym roku od­bę­dzie się 24 czerwca. Jako im­prezy to­wa­rzy­szące 23 czerwca (so­bota) ro­ze­grane zo­staną biegi dzieci i mło­dzieży oraz cha­ry­ta­tywny Bieg…

Galerie foto

Jeśli jeszcze nie za­uwa­ży­li­ście, in­for­mu­jemy, że w dziale ga­lerie zdjęć, znaj­dziecie więk­szość fo­to­grafii pu­bli­ko­wa­nych przez nas, w zde­cy­do­wanie lep­szej ja­kości niż w in­nych miej­scach. NASZE GA­LERIE ZDJĘĆ Także wszystkie filmy z te­go­rocznej edycji, znajdziecie…

Podziękowania

Jak było – pić i jeść trzeba. Parę dni mi­nęło od 5.PM76 – pora na krótkie cho­ciażby pod­su­mo­wania, po­dzię­ko­wania. Trasa – na tra­sie­mie­li­śmy­zor­ga­ni­zo­wane 8 punktów – 4 na­wad­niania (woda + gąbki) i 4 odżywcze…

Film ze startu

Za­pra­szamy do obej­rzenia kró­ciut­kiego filmu, jak wy­glądał start na­szego pół­ma­ra­tonu. Wkrótce bę­dzie można też obej­rzeć pełny zapis fil­mowy z mety, jeśli chcecie to zo­ba­czyć, od­wie­dzajcie nasze strony 🙂

Dziękujemy!

Dzię­ku­jemy wszystkim bie­ga­czom, za udział w na­szej im­prezie! Jak zwykle nie było łatwo, po­goda nie była dla bie­gną­cych zbyt ła­skawa, ale też nie było dra­matu 😉 Taki to po prostu urok tego biegu, rozgrywanego…

Dumne Warchoły

Dzię­ku­jemy wszystkim którzy byli dzi­siaj z nami, mo­gliśmy wspólnie po­czuć przed­smak tego co czeka nas jutro 🙂 za­pra­szamy do oglą­dania zdjęć, pu­bli­ku­jemy już ob­szerne al­bumy na na­szych pro­fi­lach na fa­ce­booku, wkrótce te same w…

mzdik

Utrudnienia w ruchu

Miejski Za­rząd Dróg i Ko­mu­ni­kacji in­for­muje, że w związku z Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76, w dniu 25 czerwca 2017 roku (nie­dziela) w go­dzi­nach około 9:0013:20 będą wpro­wa­dzane zmiany w ruchu. Ob­jaz­dami po­jadą też autobusy…