Aktualne

Zapisy

Za­chę­camy do wcze­śniej­szego za­pi­sania się na naszą im­prezę, dzięki czemu można nieco za­osz­czę­dzić, bo aż…

DZIĘKUJEMY!

6. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 prze­szedł już do hi­storii. Po­zo­stały zdjęcia i wspo­mnienia. Ale warto…

Kenijczyk pierwszy

Kyeva Co­smas Mu­tuku z Kenii z czasem 01:07:27 zwy­ciężył w VI Pół­ma­ra­tonie Ra­dom­skiego Czerwca 76.…

Program zawodów

Przy­po­mi­namy pro­gram Nie­dziela 24.06.2018r. godz. 7.00 – otwarcie biura za­wodów — re­je­stracja i we­ry­fi­kacja zawodników,…

Dumne Warchoły

Za­pra­szamy do obej­rzenia za­pisu fil­mo­wego z mety dzi­siej­szego Biegu Ra­dości — Dumne War­choły 2018. Pomocny…

Prezentacja medalu

Taki oto piękny medal bę­dzie czekał na każ­dego, kto do­bie­gnie do mety na­szego Pół­ma­ra­tonu Radomskiego…

Zapisy ruszyły

Kilka dni temu uru­cho­mi­liśmy za­pisy na VI Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76, który w tym roku…

Galerie foto

Jeśli jeszcze nie za­uwa­ży­li­ście, in­for­mu­jemy, że w dziale ga­lerie zdjęć, znaj­dziecie więk­szość fo­to­grafii pu­bli­ko­wa­nych przez…

Film ze startu

Za­pra­szamy do obej­rzenia kró­ciut­kiego filmu, jak wy­glądał start na­szego pół­ma­ra­tonu. Wkrótce bę­dzie można też obejrzeć…

Dziękujemy!

Dzię­ku­jemy wszystkim bie­ga­czom, za udział w na­szej im­prezie! Jak zwykle nie było łatwo, po­goda nie…

Dumne Warchoły

Dzię­ku­jemy wszystkim którzy byli dzi­siaj z nami, mo­gliśmy wspólnie po­czuć przed­smak tego co czeka nas…

Utrudnienia w ruchu

Miejski Za­rząd Dróg i Ko­mu­ni­kacji in­for­muje, że w związku z Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76, w…

Sponsorzy

Drodzy Bie­gacze! Wie­lo­krotnie do­sta­wa­liśmy od Was opinie zwrotne wy­ra­ża­jące za­do­wo­lenie do­ty­czące or­ga­ni­zacji Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca…