Kategoria: Archiwalne

Uruchomiliśmy zapisy

Miło nam po­in­for­mować, że można już za­pi­sywać się ko­lejną edycję, ósmą już na­szego czerw­co­wego ra­dom­skiego pół­ma­ra­tonu. W tym roku zma­gania bie­gowe roz­poczną się już w so­botę 20 czerwca gdy od­będą się biegi dzieci i…

Czek od biegaczy

Ja­dwiga Panek-​Lenartowicz ode­brała od An­drzeja Kosz­tow­niaka, pre­zy­denta Ra­domia i Ta­de­usza Kraski, pre­zesa Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” czek z wpływu wpi­so­wego do Cha­ry­ta­tywnej Mili, biegu to­wa­rzy­szą­cego Pół­ma­ra­to­nowi Ra­dom­skiego Czerwca 76 Czek od bie­gaczy Uczest­nicy Cha­ry­ta­tywnej Mili…

Dziękujemy wszystkim za pomoc!

Drodzy ra­do­mianie! Na­szym za­miarem było zor­ga­ni­zo­wanie biegu, któ­rego współ­or­ga­ni­za­torem po­czuje się każdy ra­do­mianin. Chcie­liśmy, aby dzień, w którym bę­dzie roz­gry­wany Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76, był świętem na­szego miasta i ra­do­snym spo­sobem na uczczenie rocznicy…

Kemboi Henry (Kenia) Półmaraton Radom

Kenijczyk wygrał radomski półmaraton

Ke­nij­czyk Kemboi Henry z czasem 1 go­dzina 4 mi­nuty i 29 se­kund wy­grał pierwszy Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76. Na ulice miasta wy­biegło ponad 850 osób, aby wal­czyć o jak naj­lepszy czas, ale także po…

To był nasz bieg!

Wy­grana Ke­nij­czyka. Paweł Ka­mu­siński naj­lep­szym miesz­kańcem Ra­domia Ra­do­mianie nie za­wiedli. Niemal każdy z uczest­ników Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76 był pod wra­że­niem do­pingu, jaki to­wa­rzy­szył im na całej trasie biegu. Pierwszy bieg, któ­rego celem było…

start-polmaratonu-radomskiego-czerwca (01)

Półmaroton wystartował!

Prawie 900 bie­gaczy, wy­star­to­wało w nowej ra­dom­skiej im­prezie bie­gowej, która od razu zy­skała dużą sym­patię i za­in­te­re­so­wanie tak za­wod­ników, jak ki­biców. Po­goda nie po­krzy­żo­wała planów, choć wiele wska­zy­wało na to, że to ona może…

Biegacze oddali cześć radomskim robotnikom

Już w nie­dzielę, o godz. 10, uczest­nicy Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76 wy­ruszą na trasę. W so­botę, de­lacja bie­gaczy i Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” zło­żyli kwiaty przed po­mni­kiem Ra­dom­skiego Czerwca 76. W de­le­gacji, która zło­żyła kwiaty…

forum-biegowe-radom

Forum biegowe

Zgodnie z za­po­wie­dziami, Forum Bie­gowe roz­po­częło się punk­tu­alnie o godz. 18-​tej. Nie za­wiedli naj­bar­dziej wy­cze­ki­wani, uty­tu­ło­wani go­ście — za­wod­nicy Yared Sha­gumo, i Do­rota Gruca. Bardzo in­te­re­su­jące wy­kłady, za­koń­czone były licz­nymi py­ta­niami i dys­kusją. Po…

biuro-zawodow-polmaraton-radom

Otwarcie biura zawodów Półmaratonu!

Już przed go­dziną 16-​tą przed biurem za­wodów przy ul.Narutowicza, za­częły zbierać się grupki za­wod­ników, bio­rą­cych udział w ju­trzej­szym Pół­ma­ra­tonie Ra­dom­skiego Czerwca 76. Po­mimo sporej ko­lejki, wy­da­wanie nu­merów i ze­stawów star­to­wych szło bardzo sprawnie. Wyczuwało…

autobusy-utrudnienia-w-ruchu-polmaraton-radom

Będą utrudnienia w ruchu

W nie­dzielę w cen­trum Ra­domia ro­ze­grany zo­stanie Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76 Atrak­cyjna dla bie­gaczy trasa Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76, pro­wa­dząca przez cen­trum miasta, po­wo­duje, że kie­rowcy muszą li­czyć się z utrud­nie­niami w po­ru­szaniu się…

Kamerka online! Na żywo na Półmaratonie!

KA­MERKA ON­LINE NA ŻYWO NA PÓŁ­MA­RA­TONIE! Na stronie in­ter­ne­towej Pół­ma­ra­tonu, mamy no­wość — cie­ka­wostkę, w po­staci ob­razu z ka­mery on­line na żywo! To web ka­mera Planet ICA-​100W, dzia­ła­jąca co prawda jako stop­klatka, i jest…

Pomnik Radomskiego Czerwca 76

Po forum biegowym, złożą kwiaty pod Pomnikiem Czerwca..

Forum Bie­gowe — o wszystkim co wiąże się z bie­ga­niem tre­nin­gami, star­tami, bę­dzie można już jutro (so­bota 22 czerwca) po­słu­chać, po­roz­ma­wiać, za­pytać eks­perta w danej dzie­dzinie. Pro­gram Forum Bie­go­wego 18.00 Jerzy Skar­żyński — Jako…

Pokażą, jak biegać z wózkiem

Na starcie Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76 staną obok bie­gaczy uczest­nicy nie­ofi­cjal­nych mi­strzostw Polski w biegu z wóz­kiem. Jeszcze można zgłosić się do startu. Or­ga­ni­za­torzy za­chę­cają zwłaszcza młode ra­do­mianki. Prze­wi­dziano rów­nież warsz­taty dla osób, które…

Imprezy towarzyszące półmaratonowi — forum biegowe

Po­dy­sku­tują o bie­ganiu Naj­więk­szemu bie­go­wemu wy­da­rzeniu w Ra­domiu towarzy­szyć bę­dzie szereg im­prez, jak Forum Bie­gowe. O wszystkim, co wiąże się z bie­ga­niem, tre­nin­gami i stra­tami bę­dzie można poroz­mawiać w so­botę 22 czerwca. Po­czątek Forum…

Biegacze poczują powiew wolności — już w niedzielę radomski półmaraton!

To pierwsza tak duża im­preza spor­towa, która ma uczcić rocz­nicę wy­da­rzeń czerw­co­wych z 1976, na­zy­wa­nych pierw­szym po­wiewem wol­ności. Bieg z hi­storią w tle zgro­madzi na starcie 1000 bie­gaczy. Zma­ga­niom ama­torów bie­gania na dłu­gich dystansach…

kto-pobiegnie-polmaraton-radom

Kto pobiegnie w Półmaratonie Radomskiego Czerwca?

Blisko ty­siąc osób wy­ruszy w nie­dzielę, 23 czerwca na trasę Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. W stawce nie za­braknie zna­nych za­wod­ników, którzy za­pewnią wy­soki po­ziom spor­towy biegu, a także zna­nych ra­do­mian. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76

dorota-gruca-polmaraton

Dorota Gruca pobiegnie w półmaratonie w Radomiu!

W nie­dzielę, 23 czerwca, po raz pierwszy ro­ze­grany zo­stanie Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76. To naj­większe bie­gowe wy­da­rzenie w Ra­domiu. Do udziału w biegu zgło­siło się już 1000 osób. Wśród zgło­szo­nych nie bra­kuje zna­nych nazwisk.…

biegne-zeby-bartek-mogl-biegac-polmaraton-radom3

Przedszkolaki pomogą Bartkowi Ty też możesz pomóc! Zapisz swoje dziecko!

Jak każdej im­prezie bie­gowej w Ra­domiu, także Pół­ma­ra­to­nowi Ra­dom­skiego Czerwca 76 to­wa­rzy­szyć będą biegi dla dzieci i mło­dzieży Halls. Tym razem, naj­młodsi mają szansę pomóc nie­peł­no­spraw­nemu Bart­kowi. Bartek uro­dził się bez lewej stopy. Obecnie…

biegnij-w-charytatywnej-mili-polmaraton-radom2

Półmaraton to dla Ciebie za dużo? Biegnij w Charytatywnej mili!

W ser­wisie echodnia​.eu, ukazał się 12 czerwca ar­tykuł na temat na­szego pół­ma­ra­tonu, za­chę­ca­jący mniej do­świad­czo­nych bie­gaczy, lub zu­pełnie nie bie­ga­ją­cych, do ak­tyw­nego udziału — uczest­nictwa w biegu cha­ry­ta­tywnym na dy­stansie 1 mili (ok. 1600

Półmaraton od kuchni, kilka słów o największej imprezie biegowej w Radomiu

We wczo­raj­szym „Echu Dnia” (ŚRODA 12 CZERWCA 2013 R. NR 134 /​11189/​) ukazał się ar­tykuł, w formie wy­wiadu, opo­wia­da­jący o przy­go­to­wa­niach do na­szego pół­ma­ra­tonu. Czy­tel­nicy mogli do­wie­dzieć się, jak wy­gląda or­ga­ni­zacja tak dużej imprezy…

23 Czerwca w Radomiu nudno nie będzie

23 czerwca w Radomiu nudno nie będzie!!!!

Już nie­spełna mie­siąc po­zo­stał do de­biutu nowej im­prezy bie­gowej „ I PÓŁ­MA­RA­TONU RA­DOM­SKIEGO CZERWCA76 ” — re­ali­zo­wanej przy wsparciu fi­nan­sowym Gminy Miasta Ra­domia. Wszystko wska­zuje na to, że im­preza ze swoim pro­gramem, zaangażowaniem…

historia-radomski-czerwiec-76-logo-na-tle-budynku

Witamy na stronie Półmaratonu Radomskiego Czerwca 76

37 lat temu, 25 czerwca 1976 r. na ulice Ra­domia wy­szło ponad 20 ty­sięcy ro­bot­ników, by za­pro­te­stować prze­ciwko dra­stycznym i ruj­nu­jącym ich do­mowe bu­dżety pod­wyżkom cen żyw­ności. Ro­bot­niczy bunt, choć roz­pę­dzony przez mi­licję, zmusił…

Informacje (archiwalne 2013)

Informacje (archiwalne 2013)

START PÓŁ­MA­RA­TONU: godz. 10.00 ul. Na­ru­to­wicza 9 obok hali spor­towej MOSiR META: meta wszyst­kich biegów sta­dionie MOSiR ZGŁO­SZENIA: elek­tro­niczne (do 16.06.2013 r.): www​.ma​ra​to​ny​pol​skie​.pl ; www​.da​ta​sport​.pl ; www​.po​lma​ra​ton​radom​.pl biuro za­wodów: w dniach 22 i 23.06.2013

Regulamin 2013

Regulamin 2013

I Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ‘76 RE­GU­LAMIN OR­GA­NI­ZA­TORZY: Pre­zy­dent Miasta Ra­domia ; Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” Im­preza re­ali­zo­wana przy po­mocy fi­nan­sowej Gminy Miasta Ra­domia. I. CEL – Po­pu­la­ry­zacja bie­gania jako naj­prost­szej formy ruchu – Upa­mięt­nienie radomskich…