Archiwalne

Czek od biegaczy

Ja­dwiga Panek-​Lenartowicz ode­brała od An­drzeja Kosz­tow­niaka, pre­zy­denta Ra­domia i Ta­de­usza Kraski, pre­zesa Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”…

Dziękujemy wszystkim za pomoc!

Drodzy ra­do­mianie! Na­szym za­miarem było zor­ga­ni­zo­wanie biegu, któ­rego współ­or­ga­ni­za­torem po­czuje się każdy ra­do­mianin. Chcie­liśmy, aby…

To był nasz bieg!

Wy­grana Ke­nij­czyka. Paweł Ka­mu­siński naj­lep­szym miesz­kańcem Ra­domia Ra­do­mianie nie za­wiedli. Niemal każdy z uczest­ników Półmaratonu…

Forum biegowe

Zgodnie z za­po­wie­dziami, Forum Bie­gowe roz­po­częło się punk­tu­alnie o godz. 18-​tej. Nie za­wiedli naj­bar­dziej wyczekiwani,…

Regulamin 2013

I Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ‘76 RE­GU­LAMIN OR­GA­NI­ZA­TORZY: Pre­zy­dent Miasta Ra­domia ; Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” Impreza…