Kategoria: Archiwalne

Bieg z historią w tle... I Półmaraton Radomskiego Czerwca '76

Bieg z historią w tle

Im­preza or­ga­ni­zo­wana jest przez Urząd Miejski w Ra­domiu i nowo po­wstałe w 2012 roku Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”– Bę­dzie to zna­ko­mita moż­li­wość przy­po­mnienia i za­razem upa­mięt­nienia naj­now­szej hi­storii na­szego miasta – mówi Pre­zy­dent An­drzej Kosztowniak,…

Mistrzostwa Polski w biegu z wózkiem, na radomskim półmaratonie

Mistrzostwa Polski w Biegu z Wózkiem

Zo­stań super-​mamą lub super-​tatą! Przy­go­to­wa­liśmy dla Was spe­cjalną kla­sy­fi­kację – Mi­strzo­stwa Polski w Biegu z Wóz­kiem. Łatwa, do­sto­so­wana dla wózków trasa, bie­gnąca as­fal­to­wymi uli­cami i ale­jami par­ko­wymi, z metą na sta­dionie lek­ko­atle­tycznym, a także…

Zapisz się na I Półmaraton Radomskiego Czerwca '76

Wystartowały zapisy na Półmaraton Radomskiego Czerwca 76

Można już za­pisać się na Pół­ma­raton. Do końca kwietnia opłata star­towa wy­nosi tylko 30 zł. Po tej dacie prze­lewem za­pła­cisz 45 zł. Opłata star­towa uisz­czona w biurze za­wodów wy­nosi 60 zł. Po­sia­dacze „Karty Biegacza”,…