Miesięczne Archiwum: Luty 2020

Uruchomiliśmy zapisy

Miło nam po­in­for­mować, że można już za­pi­sywać się ko­lejną edycję, ósmą już na­szego czerw­co­wego ra­dom­skiego pół­ma­ra­tonu. W tym roku zma­gania bie­gowe roz­poczną się już w so­botę 20 czerwca gdy od­będą się biegi dzieci i…