Zapis filmowy finiszu

Za­pra­szamy do obej­rzenia filmu do­ku­men­tu­ją­cego fi­nisz na­szego Dru­giego Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Zapis obej­muje czas od 1:05:00 do 1:50:00, wkrótce jednak opu­bli­ku­jemy drugą część, z za­wod­ni­kami wbie­ga­ją­cymi na metę po tej go­dzinie. Dla uła­twienia zna­le­zienia się na filmie, w jego trakcie wy­świe­tlany jest zegar cy­frowy, po­ka­zu­jący ak­tu­alny czas brutto biegu. Na filmie, wi­dzimy bez żad­nych skrótów za­wod­ników wbie­ga­ją­cych na metę od pierw­szego KIBET Ma­thew Kiptanui-​a 1:06:25 po około 500-​tną osobę, około czasu 1:50:00. Warto zobaczyć!

Półmaraton Radom 2014

Może Ci się również spodoba