Ruszyły Zapisy!

Roz­po­czę­liśmy ZA­PISY na III edycję Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Ser­decznie za­pra­szamy wszyst­kich bie­gaczy do udziału w na­szym czerw­cowym biegu, na trasie z ate­stem PZLA, w przed­ostatnią nie­dzielę mie­siąca 21-​06-​2015.

Już pierwsza, a także druga edycja ra­dom­skiego pół­ma­ra­tonu, cie­szyła się wielkim po­wo­dze­niem, na starcie biegu głów­nego, sta­nęło prawie 1000 bie­gaczy, zaś biegi to­wa­rzy­szące, które od­by­wały się przed i po roz­po­częciu głównej ry­wa­li­zacji, choćby bieg cha­ry­ta­tywny, wpły­nęły na wielkie za­in­te­re­so­wanie im­prezą, i spo­wo­do­wały, że ki­bice nie mieli po­wodów by się nudzić.

Sama idea upa­mięt­nienia ro­bot­ni­czego zrywu w Ra­domiu w la­tach 70-​tych, gdy ro­bot­nicy Ra­domia, Ur­susa i setek in­nych miast w całej Polsce, wy­stą­pili o wol­ność Polski, o wol­ność Po­laków, gdy teraz chcemy po­dzię­kować bo­ha­terom tam­tych dni, biorąc udział w biegu roz­gry­wanym w tym samym miejscu, na tych sa­mych uli­cach, obok tych sa­mych gma­chów, sztur­mo­wa­nych nie­gdyś przez ro­bot­ników i zwy­kłych miesz­kańców Ra­domia, po­ru­szyła serca i umysły biegaczy.

W roku 2015, or­ga­ni­za­torzy III Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76, ko­rzy­stają ze spraw­dzo­nych wzorców, pla­nując po­dobny jak ze­szło­roczny prze­bieg im­prezy, jednak z drob­nymi zmia­nami, o któ­rych wkrótce w „Aktualnościach”.

Naj­bar­dziej może po­dobać się bie­ga­czom lo­ka­li­zacja METY na no­wo­cze­snym sta­dionie lek­ko­atle­tycznym MOSIR, gdzie ki­bice mogą zająć do­godne miejsca na try­bu­nach, blisko linii mety, by le­piej wi­dzieć i do­pin­gować fi­ni­szu­ją­cych zawodników.

Prze­bieg trasy pół­ma­ra­tonu, wio­dącej przez ścisłe cen­trum Ra­domia, obok wielu za­bytków, w tym bu­dynków na trwałe za­pi­sa­nych jako miejsce zda­rzeń ra­dom­skiego czerwca 76, mocno pod­nosi atrak­cyj­ność imprezy.

Za­pro­szenie wielu grup wo­lon­ta­riatu, mło­dzieży szkolnej, za­in­te­re­so­wanie zwy­kłych miesz­kańców miasta, po­wo­do­wała, i mamy pew­ność, że tak bę­dzie i w przy­padku 3 edycji ra­dom­skiego pół­ma­ra­tonu, że bieg od­bywał się w at­mos­ferze pik­niku, ra­do­snego na­stroju, dźwięku trąbek i fanfar, okla­sków prze­chod­niów, ga­piów i ki­biców, którzy spe­cjalnie przy­szli zo­ba­czyć biegaczy.

Oprócz biegu głów­nego, uli­cami miasta Ra­domia, na dy­stansie pół­ma­ra­tonu, trasą z ate­stem PZLA, ro­ze­grany też bę­dzie bieg to­wa­rzy­szący – Cha­ry­ta­tywna Mila (przed bie­giem głównym). W ra­mach biegu głów­nego od­by­wają się także Mi­strzo­stwa Polski w biegu z wóz­kiem, ko­biet i męż­czyzn, oraz II Mi­strzo­stwa Ma­zowsza Lekarzy.

Wraz z bie­giem głównym, od­by­wają się Mi­strzo­stwa Polski w biegu z wóz­kiem, w ze­szłym roku mie­liśmy kil­ku­nastu za­wod­ników bio­rą­cych udział w tej wi­do­wi­skowej kon­ku­rencji bie­gowej, bio­rący w niej udział bie­gacze z wóz­kami, star­tują 5 minut przed bie­giem głównym.

Atrak­cyjne na­grody dla naj­lep­szych za­wod­ników, są tylko wi­sienką na torcie, pro­gram im­prezy jak tak skon­stru­owany, by za­do­wolić wszyst­kich tak ki­biców jak i za­wod­ników, bo bez jed­nych i dru­gich, nie może się odbyć żadna udana im­preza. Wiemy o tym i wła­śnie tak ją pla­nu­jemy. Za­pra­szamy do za­pisów, in­te­re­su­jący pa­kiet star­towy, ni­skie wpi­sowe po­winno za­chęcić do jak naj­szyb­szego za­de­kla­ro­wania swo­jego uczest­nictwa. Zapraszamy!

ZA­PISY: https://​on​line​.da​ta​sport​.pl/​z​a​p​i​s​y​/​p​o​r​t​a​l​/​z​a​w​o​d​y​.​p​h​p​?​z​a​w​o​d​y​=1531
REGULAMIN:

Może Ci się również spodoba