Biegasz — pomagasz

ZA­PRA­SZAMY DO UDZIAŁU W CHA­RY­TA­TYWNEJ MILI! To świetny sposób na to by spraw­dzić się w wy­miarze spor­towym, a do­dat­kowo pomóc po­trze­bu­jącym. PRO­WA­DZONA JEST KLA­SY­FI­KACJA DRU­ŻY­NOWA! WARTO ZGŁOSIĆ CAŁY ZE­SPÓŁ NP. ZA­KŁA­DOWY. (osoby po­je­dynczo de­kla­ru­jące taką samą przy­na­leż­ność, także zo­staną oprócz in­dy­wi­du­alnej uwzględ­nione w dru­ży­nowej kla­sy­fi­kacji). DY­STANS JEDNEJ MILI PRZE­BIE­GNIE KAŻDY — TO TYLKO 1600 ME­TRÓW! Mo­żesz to zrobić na szybko, by uzy­skać naj­lepszy wynik, mo­żesz w swoim tempie, wraz z in­nymi bie­gną­cymi dla samej idei. Start i meta na sta­dionie Mosir, w so­botę 20 czerwca g.18.30. Polecamy!

ZA­PISY (dla nie bio­rą­cych udziału w samym pół­ma­ra­tonie w nie­dzielę): https://​on​line​.da​ta​sport​.pl/​z​a​p​i​s​y​/​p​o​r​t​a​l​/​z​a​w​o​d​y​.​p​h​p​?​z​a​w​o​d​y​=1531

ZA­PISY (dla bio­rą­cych udział w pół­ma­ra­tonie): http://​do​startu​.pl/​c​h​a​r​y​t​a​t​y​w​n​a​-​m​i​l​a​-​p​o​l​m​a​r​a​t​o​n​-​r​a​d​o​m​s​k​i​e​g​o​-​c​z​e​r​w​c​a​-​76​-​v​83​.​p​l​.html

UWAGA! Dla za­pi­sa­nych na Bieg Główny PRO­MOCJA! Opłata star­towa ob­ni­żona do 10zł ( w opcji bez koszulki)

RE­GU­LA­MINY:
CHA­RY­TA­TYWNA MILA i BIEG RO­DZINNY: http://​ma​raton​.radom​.pl/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2015​/​05​/​I​I​I​.​P​M​76​-​R​e​g​u​l​a​m​i​n​-​B​.​R​o​d​z​i​n​n​e​-​i​-​C​h​a​r​y​t​a​t​y​w​n​e.pdf

Uwaga, no­wo­ścią w sto­sunku do po­przed­nich edycji na­szej im­prezy, jest to, że Bieg Cha­ry­ta­tywny, Bieg Ro­dzinny i Biegi Dzieci i Mło­dzieży, od­będą się w przed­dzień biegu głów­nego w so­botę 20 czerwca. Szcze­góły w re­gu­la­mi­nach i na na­szych stro­nach internetowych.

Może Ci się również spodoba