Kamera na stadionie

Z przy­jem­no­ścią za­wia­da­miamy, że w trakcie na­szej im­prezy, przy użyciu pro­fe­sjo­nalnej ka­mery, re­je­stro­wana bę­dzie re­lacja na żywo, z pre­zen­tacją co cie­kaw­szych ujęć, zbliżeń, emocji uczest­ników, na sta­dio­nowym te­le­bimie. Nie­długo póź­niej, cały ten ma­te­riał bę­dzie do­stępny do obej­rzenia w in­ter­necie, bę­dzie można obej­rzeć sobie na spo­kojnie w domu, i przy­po­mnieć sobie jak to było… Polecamy!

Może Ci się również spodoba