Bieg z historią w tle

Bieg z historią w tle... I Półmaraton Radomskiego Czerwca '76

Im­preza or­ga­ni­zo­wana jest przez Urząd Miejski w Ra­domiu i nowo po­wstałe w 2012 roku Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”– Bę­dzie to zna­ko­mita moż­li­wość przy­po­mnienia i za­razem upa­mięt­nienia naj­now­szej hi­storii na­szego miasta – mówi Pre­zy­dent An­drzej Kosz­tow­niak, za­pra­szając pol­skich bie­gaczy do udziału w wydarzeniu.

37 lat temu, 25 czerwca 1976 r. na ulice Ra­domia wy­szło ponad 20 ty­sięcy ro­bot­ników, by za­pro­te­stować prze­ciwko dra­stycznym i ruj­nu­jącym ich do­mowe bu­dżety pod­wyżkom cen żyw­ności. Ro­bot­niczy bunt, choć roz­pę­dzony przez mi­licję, zmusił jednak władze do wy­co­fania się z pod­wyżek i — co równie ważne — do­pro­wa­dził do po­wstania sze­regu ugru­powań opo­zy­cyj­nych, które pro­te­sto­wały prze­ciwko bru­talnym re­pre­sjom, jakie spo­tkały uczest­ników ma­ni­fe­stacji. W ten sposób ra­domski Czer­wiec 1976 wpisał się na trwałe w naj­nowszą hi­storię Polski jako ko­lejny z „pol­skich mie­sięcy” i dziś już nikt nie ma wąt­pli­wości, że przy­bliżał Po­laków do od­zy­skania pełnej wol­ności i su­we­ren­ności – ocenia Od­dział In­sty­tutu Pa­mięci Na­ro­dowej w Lu­blinie, De­le­ga­tura w Radomiu.

Radom ma mocną po­zycję na bie­gowej mapie Polski. Każdy ak­tywny bie­gacz zna im­prezy o wie­lo­let­niej tra­dycji, takie jak Bieg o Pu­char Rek­tora, Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości czy Bieg Ka­zików. Do ka­len­darza co­rocz­nych im­prez bie­go­wych do­łączy pół­ma­raton trwa­jacy od 23 do 25 czerwca.

Ma in­te­re­su­jącą i pre­cy­zyjnie wy­zna­czoną trasą z ate­stem PZLA pro­wa­dzącą przez cen­trum miasta, w po­bliżu wielu cie­ka­wych za­bytków Ra­domia, a także miejsc, w któ­rych roz­gry­wały się czerw­cowe wy­da­rzenia. Jej koń­cowy od­cinek wie­dzie za­cie­nio­nymi alej­kami ra­dom­skich Plant, na metę usy­tu­owaną na no­wo­cze­snym sta­dionie lek­ko­atle­tycznym MOSiR.

W ra­mach pół­ma­ra­tonu or­ga­ni­zo­wane będą takie biegi, jak mila cha­ry­ta­tywna, mila mi­strzowska z udziałem kra­jowej czo­łówki dłu­go­dy­stan­sowców, bieg główny, biegi dzieci i młodzieży.