Rozgrzewka przed…

Po­dobnie jak w po­przed­nich la­tach, start pół­ma­ra­tonu, po­prze­dziła pro­fe­sjo­nalnie prze­pro­wa­dzona roz­grzewka, przez in­struk­torów jed­nego z ra­dom­skich klubów fit­ness, tym razem z klubu Pop Gym. Więcej w ga­lerii zdjęć poniżej.

Może Ci się również spodoba