Film na Żeromskiego

Za­pra­szamy do obej­rzenia ko­lej­nego filmu na­krę­co­nego na trasie biegu, w trakcie Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca. Tym razem ka­merka usta­wiona jest na głównym dep­taku Ra­domia — ulicy Że­rom­skiego, tuż za (około 200 me­trów za) punktem kon­tro­lnym na piątym ki­lo­me­trze. Po kilku ki­lo­me­trach biegu stawka jest już nieco bar­dziej roz­cią­gnięta, nie jest już tak tłoczno jak na starcie, i tym ła­twiej bę­dzie można doj­rzeć siebie na filmie. Ko­niecznie zobaczcie!

Film — Piąty ki­lo­metr Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76

Może Ci się również spodoba