Jeszcze na deptaku

W tym roku, w prze­ci­wień­stwie do lat ubie­głych, spory od­cinek trasy, pro­wa­dził główną, re­pre­zen­ta­cyjną ulicą Ra­domia — Że­rom­skiego. Tutaj wła­śniej, tuż za punktem kon­tro­lnym na 5 km, ustawił się nasz fo­to­graf.. Na zdję­ciach w ga­lerii po­niżej wi­dzimy już mniej więcej środek głów­nego nurtu biegaczy…

W na­szym pół­ma­ra­tonie, wzięło udział wielu zna­ko­mi­tych bie­gaczy z Ra­domia, mo­gą­cych po­chwalić się, na­prawdę do­brymi wy­ni­kami. Pro­wa­dzona była także osobna kla­sy­fi­kacja za­wod­ników z Ra­domia i po­wiatu Radom, w której naj­lepsi oka­zali się: 1.KRZOSEK Da­mian, 2.DWORAK Ma­ciej, 3.KACPRZAK An­drzej, 4.OSIŃSKI Rafał i piąty (na zdjęciu po­niżej) KA­MU­SIŃSKI Paweł.

Paweł Kamusiński Radom

Może Ci się również spodoba