23 czerwca w Radomiu nudno nie będzie!!!!

Już nie­spełna mie­siąc po­zo­stał do de­biutu nowej im­prezy bie­gowej „ I PÓŁ­MA­RA­TONU RA­DOM­SKIEGO CZERWCA76 ” — re­ali­zo­wanej przy wsparciu fi­nan­sowym Gminy Miasta Radomia.

Wszystko wska­zuje na to, że im­preza ze swoim pro­gramem, za­an­ga­żo­wa­niem lo­kalnej spo­łecz­ności, wreszcie am­bi­cjami or­ga­ni­za­tora – Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” – winna stać się główną ra­domską im­prezą biegową.

Ale po kolei.

W przed­dzień im­prezy spo­ty­kamy się na Wie­czorze Bie­gacza – cie­kawy pro­gram, fa­chowi pre­le­genci po­winni sta­nowić za­chętę do uczest­nictwa w tym spotkaniu.

Bieg z hi­storią w tle” – pod­tytuł im­prezy nie jest go­ło­słowny. Ra­domska De­le­ga­tura IPN przed­stawi ple­ne­rową wy­stawę ra­dom­skich wy­da­rzeń Czerwca ’76, oraz do­starczy do na­szych pa­kietów star­to­wych bro­szurki z opisem tychże wy­da­rzeń. Po­bie­gniemy między in­nymi obok po­mnika Czerwca ’76 i w tym miejscu mamy nie­spo­dziankę, nie­spo­ty­kany w bie­gach ulicz­nych – LOTNY FINISZ.

Pierwsi na lotnym fi­niszu — za­wod­niczka i za­wodnik – otrzy­mają pu­chary ufun­do­wane przez ra­domską Solidarność.

Cha­ry­ta­tywna Mila – bie­gniemy aby wes­przeć fi­nan­sowo dzia­łania Sto­wa­rzy­szenia im. O. Pio zwią­zane z ini­cja­tywą bu­dowy ho­spi­cjum w Aloj­zowie k/​Iłży.

Biegi dzieci – ro­ze­grane zo­staną na no­wo­cze­snym obiekcie lek­ko­atle­tycznym MOSiR, a ich spon­sorem jest znana wszystkim marka HALLS.

Bieg Główny, to – atrak­cyjna, po­pro­wa­dzona przez cen­trum miasta — ate­sto­wana trasa. Za­pew­niam – na trasie nudno nie bę­dzie! za­równo na starcie, mecie, jak i na całej jej długości.

Sponsor stra­te­giczny tego biegu, jak za­wsze nie­za­wodny TREND GLASS za­dbał o nas wy­jąt­kowo – za­fun­dował w pa­kiecie star­towym ko­szulki New­line, oraz ze­staw oko­licz­no­ścio­wych szklanek. To oczy­wi­ście nie wy­czer­puje pełnej za­war­tości pa­kietu, któ­rego otrzy­manie, gwa­ran­tuje zgło­szenie i opłata star­towa do dnia 16 — go czerwca.

TREND GLASS po­nadto ufun­dował piękne szklane pu­chary – warto za­wal­czyć o te nie­po­wta­rzalne cacka, a bę­dzie ich w sumie…123.

W Biegu Głównym wy­ło­nimy Mi­strzów Polski w biegu z wóz­kiem. Zgło­szo­nych póki co nie­wielu, ale walka za­pewne bę­dzie nie­zwykle cie­kawa i wi­do­wi­skowa. Ob­sada zaś — mię­dzy­na­ro­dowa, gdyż swój start po­twier­dziła jedna za­wod­niczka z USA.

Mi­strzowska Mila – ro­ze­słano za­pro­szenia do całej kra­jowej czo­łówki śred­nio­dy­stan­sowców, cze­kamy na odzew. Są­dzimy, że na­grody fi­nan­sowe prze­wi­dziane w tym biegu za­pewnią jego rze­czy­wi­ście mi­strzowską ob­sadę. Bieg ten swoim spon­so­rin­giem objął znany i po­pu­larny w Ra­domiu FIT­NESS PARK.

Wszystkie ra­dom­skie im­prezy bie­gowe wy­róż­niają się ni­skimi opła­tami star­to­wymi. Po­dobnie jest i w przy­padku I Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76 – do 10 maja pła­ci­liśmy 30 zł, ak­tu­alnie — obo­wią­zu­jąca do końca ter­minu zgło­szeń in­ter­ne­to­wych tj. 16 czerwca — opłata star­towa wy­nosi 45 złotych.

Nie za­sta­na­wiajcie się, w tej im­prezie na­prawdę trzeba po­biec. Limit czasu wy­no­szący 3 go­dziny po­wi­nien za­chęcić do spró­bo­wania swoich sił szcze­gólnie tych , którzy do­piero za­czy­nają swoją bie­gową przy­godę. I nie mar­twcie się o zdrowie, wszak na pierw­szym miejscu listy zgło­sze­niowej znaj­duje się członek na­szego Sto­wa­rzy­szenia, or­dy­nator od­działu kar­dio­lo­gicz­nego dr Piotr Achremczyk.

A więc — do zo­ba­czenia w Radomiu!

W imieniu or­ga­ni­za­torów – Tadek Kraska , Prezes Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”

Może Ci się również spodoba