Biegi towarzyszące

ZA­PRA­SZAMY NA ZA­PISY DO BIEGÓW TO­WA­RZY­SZĄ­CYCH 4 PÓŁ­MA­RA­TONU RA­DOM­SKIEGOBIEG WAR­CHOŁÓW i BIEGI DZIECI — NO­WO­ŚCIĄ W BIE­ŻĄCYM ROKU JEST PO­MIAR ELEK­TRO­NICZNY WE WSZYST­KICH BIE­GACH, ŁĄCZNIE Z BIE­GAMI DZIECI!
4. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76 od­bę­dzie się w dniach 1819 czerwca. Jest to edycja szcze­gólna, bo przy­pa­da­jąca w 40 rocz­nicę czerw­co­wych wy­da­rzeń. Po­ło­ży­liśmy szcze­gólny na­cisk na im­prezy po­wszechnie zwa­nymi to­wa­rzy­szą­cymi, które od­będą się w przed­dzień biegu głów­nego. W od­róż­nieniu od po­przed­nich edycji wzbo­ga­ci­liśmy ele­menty ry­wa­li­zacji spor­towej – z elek­tro­nicznym po­miarem czasu, pa­kie­tami star­to­wymi, na­gro­dami. Ten dzień to rów­nież bo­gaty pro­gram ar­ty­styczny i to za­równo dla naj­młod­szych – na sta­dionie, jak i dla do­ro­słych – tuż po Biegu Ra­dości na po­bli­skim Rynku. Rów­nież de­ko­racje naj­lep­szych za­wod­ników Biegu Ra­dości – Dum­nych War­chołów, od­będą się w uro­czysty sposób, przy pro­gramie ar­ty­stycznym. Li­czymy na liczny udział ra­do­mian, ale warto przy­je­chać do nas w so­botę rów­nież na­szym go­ściom. Start w tym biegu po­wi­nien sta­nowić fajne 2,5 ki­lo­me­trowe roz­bie­ganko przed nie­dzielnym półmaratonem.

RE­GU­LAMIN
ZA­PISY

Może Ci się również spodoba