Mistrzostwa Lekarzy

Przy­po­mi­namy, że w ra­mach Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76, już po raz trzeci od­będą się, MI­STRZO­STWA MA­ZOWSZA LE­KARZY W PÓŁ­MA­RA­TONIE. Warto zgłosić się jeśli kwa­li­fi­ku­jecie się. Szcze­góły w regulaminie.

RE­GU­LAMIN

3-MISTRZOSTWA-MAZOWSZA-LEKARZY-W-POLMARATONIE

RE­GU­LAMIN 3. MI­STRZOSTW MA­ZOWSZA LE­KARZY W PÓŁ­MA­RA­TONIE
RADOM 18.06.2016

I OR­GA­NI­ZATOR
Or­ga­ni­za­to­rami 3. MI­STRZOSTW MA­ZOWSZA LE­KARZY W PÓŁ­MA­RA­TONIE są:
De­le­ga­tura Ra­domska Okrę­gowej Izby Le­kar­skiej w War­szawie
Pre­zy­dent Miasta Ra­domia
Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!„
II TERMIN I MIEJSCE
Bieg od­bę­dzie się w dniu 19 czerwca 2016 w ra­mach 4. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76.

III CEL
– po­pu­la­ry­zacja bie­gania w śro­do­wisku le­kar­skim
– in­te­gracja śro­do­wiska le­karzy po­przez sport
– upa­mięt­nienie ra­dom­skich wy­da­rzeń „ Czerwca ‘76
– pro­mocja miasta Radomia

IV UCZEST­NICTWO
1.Do startu w pół­ma­ra­tonie do­pusz­czeni zo­staną le­karze i le­karze den­tyści, którzy po­sia­dają prawo wy­ko­ny­wania za­wodu na te­renie RP oraz po­sia­dają ak­tu­alne ba­dania le­kar­skie lub pod­piszą oświad­czenie o stanie zdrowia.(UWAGA –w zgło­szeniu na­leży podać nr prawa wy­ko­ny­wania zawodu)

V ZGŁO­SZENIA i KON­TAKT
1. Elek­tro­nicznie przez moduł zgło­szeń ze stron www​.ma​ra​to​ny​pol​skie​.pl, www​.da​ta​sport​.pl www​.po​lma​ra​ton​radom​.pl do dnia 17.06.2016.
2. W biurze za­wodów w dniach 18 i 19.06.2016.
3. Kon­takt tel. 603 589 632, e-​mail timdor@​poczta.​onet.​pl, De­le­ga­tura Ra­domska OIL tel.483313662

VI KLA­SY­FI­KACJE
Kla­sy­fi­kacja ge­ne­ralna ko­biet i męż­czyzn Mi­strzostw Ma­zowsza Le­karzy w pół­ma­ra­tonie.
Kla­sy­fi­kacje wie­kowe ko­biet i męż­czyzn( KI2539 lat, KII40-​59lat, K III60lat i po­wyżej :
MI-2539 lat, MII-4059 lat, MIII-​60 lat i powyżej).

VII NA­GRODY
Ko­szulki tech­niczne dla wszyst­kich uczest­ników mi­strzostw , pa­miąt­kowe me­dale dla wszyst­kich, którzy ukoń­czyli bieg. Or­ga­ni­zator nie gwa­ran­tuje otrzy­mania ko­szulek dla osób do­ko­nu­ją­cych opłaty star­towej w biurze za­wodów.
Miejsca I-​VI kla­sy­fi­ka­cjach ge­ne­ral­nych oko­licz­no­ściowe pu­chary i na­grody rze­czowe.
Miejsca I-​III w ka­te­go­riach wie­ko­wych oko­licz­no­ściowe pu­chary.
VIII PO­STA­NO­WIENIA KOŃ­COWE
W spra­wach nie­ob­ję­tych po­wyż­szym re­gu­la­minem obo­wią­zują za­pisy Re­gu­la­minu 4. PÓŁ­MA­RA­TONU RA­DOM­SKIEGO CZERWCA76

Może Ci się również spodoba