Chleb Marathon

Chleb Ma­ra­thon, czyli pie­czywo dla osób ak­tyw­nych, bę­dziecie mieli okazję prze­te­stować, spró­bować, w trakcie na­szej im­prezy. Polecamy!

Chleb Ma­ra­thon: Do­ładuj swoje mięśnie!

Do­sko­nałym wy­borem dla spor­towców oraz osób o zwięk­szonym za­po­trze­bo­waniu ener­ge­tycznym jest Chleb Ma­ra­thon — smaczne pie­czywo mie­szane pszenno-​żytnie z pest­kami dyni i ka­wał­kami ja­błek.
Chleb Ma­ra­thon to pro­dukt typu Clean Label (czysta ety­kieta). Żyw­ność typu Clean Label to przede wszystkim żyw­ność po­zba­wiona słyn­nych E do­datków.
Zgodnie z fi­lo­zofią czy­stej ety­kiety są to pro­dukty jak naj­mniej prze­two­rzone, oparte na krót­kiej, pro­stej li­ście skład­ników. Nie za­wie­rają kon­ser­wantów, sztucz­nych barw­ników czy wzmac­niaczy smaku. Dzięki krót­kiej i zro­zu­miałej treści umiesz­czonej na ety­kiecie, dla klienta naj­waż­niej­szym kry­te­rium wy­boru stają się wła­ści­wości pro­duktu, a nie tylko nośna nazwa czy atrak­cyjne wi­zu­alnie opa­ko­wanie.
Taki jest wła­śnie Chleb Ma­ra­thon, o któ­rego wy­glą­dzie i wła­ści­wo­ściach de­cy­dują naj­wyż­szej ja­kości skład­niki i tech­nika wy­pieku. Pod aro­ma­tyczną skórką kryje się wil­gotny mię­kisz o cha­rak­te­ry­stycznym smaku.
Osoby ak­tywne wiedzą, że re­gu­larna ak­tyw­ność fi­zyczna wy­maga do­dat­kowej, zbi­lan­so­wanej energii. Jej głównym i naj­szyb­ciej dzia­ła­jącym źró­dłem są wę­glo­wo­dany, które po­winny za­spo­kajać ponad 5060% na­szego dzien­nego za­po­trze­bo­wania na energię. Część z nich może po­cho­dzić z Chleba Marathon.

Więcej in­for­macji na: www​.chleb​ma​ra​thon​.pl.

logo-chlebmarathon

Może Ci się również spodoba