Czerwiec pamiętamy..

Uczcij pa­mięć uczest­ników Wy­da­rzeń Czerw­co­wych 1976, uczest­ni­cząc w nie­zwy­kłym biegu! W so­botę 18 czerwca, na sta­dionie Mosir, przy ul.Narutowicza 9, od­bę­dzie się dwu i pół ki­lo­me­trowy, BIEG RA­DOŚCI — DUMNE WAR­CHOŁY. Udział każ­dego ra­do­mia­nina — obowiązkowy! 😉

ZA­PISY RE­GU­LAMIN

PLAKAT2016-1200

Nasza im­preza star­tuje już w SO­BOTĘ 18 CZERWCA! o godz. 16.00! Od­będą się tego dnia BIEGI DZIECI oraz 2,5KM BIEG RA­DOŚCI – DUMNE WAR­CHOŁY z atrak­cyj­nymi na­gro­dami dla naj­lep­szych oraz nagrodami-​niespodziankami lo­sowo przy­zna­wa­nymi uczestnikom.

Udział w Bie­gach Dzieci jest BEZ­PŁATNY, do BIEGU RA­DOŚCI wpi­sowe wy­nosi 20zł opła­cane on­line w mo­mencie RE­JE­STRACJIZA­PISZ SIĘ TERAZ! http://​on​line​.da​ta​sport​.pl/​z​a​p​i​s​y​/​p​o​r​t​a​l​/​z​a​w​o​d​y​.​p​h​p​?​z​a​w​o​d​y​=2305 Pro­simy o za­pi­sy­wanie się przez in­ternet, na miejscu opłata jest wyższa, i nie da się uniknąć kolejek.

Abyśmy my, ani nasze dzieci nie nu­dzili się, rów­no­legle do biegów prze­pro­wa­dza­nych w so­botę, mamy do­dat­kowe atrakcje dla dzieci i do­ro­słych. O dobrą za­bawę za­dbają ani­ma­torzy KLAUN POLSKA or­ga­ni­zu­jący różne gry i za­bawy na sta­dionie. Wszystko w na­stroju ra­do­snego fe­stynu. Po co czekać na pół­ma­raton do nie­dzieli? Po­bie­gajmy razem już w sobotę! 😉

Aby do końca was prze­konać, wy­punk­tu­jemy za­lety so­bot­niego startu:

1. bę­dzie kla­sy­fi­kacja dru­ży­nowa
2. za­chę­camy do udziału w Biegu Ra­dości — Dumne War­choły
3. Dumne War­choły — na­grody fi­nan­sowe — OPEN K i M — 500;300;200;
4. Dumne War­choły cenne na­grody nie­spo­dzianki
5. 4 go­dzinny pro­gram dla dzieci przed­stawi Klaun Polska
6. mnó­stwo upo­minków dla dzieci
7. Ra­do­mianie — obo­wiąz­kowy start dla uczczenia tego ju­bi­le­uszu wy­da­rzeń
8. warto wy­brać się z dziećmi w so­botę na sta­dion i zrobić sobie roz­bie­ganko przed pół­ma­ra­tonem nie­dzielnym star­tując w Biegu Ra­dości — Dumne Warchoły

Sami wi­dzicie, że mu­sicie tu być 😉 Zapraszamy!

UWAGA! ELEK­TRO­NICZNY PO­MIAR CZASU PRO­WA­DZONY BĘ­DZIE NA WSZYST­KICH SO­BOT­NICH BIE­GACH!
ZA­PISY NA BIEGI SO­BOTNIE:
ZA­PISY NA BIEG GŁÓWNY (NIEDZIELA):

Może Ci się również spodoba