Koszulka w pakiecie

Naj­wyższy czas zdra­dzić, jak będą wy­glą­dały ofi­cjalne ko­szulki na­szego Pół­ma­ra­tonu 🙂 W tym roku będą w ko­lorze białym z ak­centem, że jest to 40 rocz­nica Wy­da­rzeń Ra­dom­skiego Czerwca.. Jak wam się po­do­bają? 😉

Przy­po­mi­namy, że prak­tycznie w każdym biegu, czy to w bie­gach dzieci, czy w Mi­strzo­stwach Le­karzy, czy w „Dum­nych War­cho­łach” w pa­kiecie star­towym macie za­gwa­ran­to­waną oko­licz­no­ściową tech­niczną ko­szulkę. Nawet pa­ce­ma­kerzy w tym roku będą jed­no­licie ubrani, mocno od­róż­niając się ko­lorem od reszty za­wod­ników, aby­ście ła­twiej mogli ich doj­rzeć. Prawda ze taka ko­szulka, to fajna i prak­tyczna pamiątka? 😉

Polmaraton-Radomskiego-Czerwca-2016-koszulka-bieg-glowny

Może Ci się również spodoba