Opłać teraz!

3 DNI DO PÓŁ­MA­RA­TONU! (DO BIEGU GŁÓW­NEGO) A DO DUM­NYCH WAR­CHOŁÓW, EVENTU NA STA­DIONIE I BIEGÓW DZIECI, JUŻ TYLKO DWA!
Przy­po­mi­namy, że dziś ostatni dzień na opła­cenie startu on­line! Jeśli je­steś już za­pi­sany, ale nie opła­cony, nie mu­sisz się nawet lo­gować! Jest opcja opłaty bez lo­go­wania, tak za siebie jak i za in­nego za­wod­nika! Mo­żesz zrobić pre­zent komuś z ro­dziny (nie­zde­cy­do­wa­nemu 😉 ) lub ko­le­żance czy ko­ledze. Po wej­ściu na stronę za­wodów, w lewym dolnym rogu masz ikonkę Dotpay/​Zapłać (Pay), kli­kasz, znaj­du­jesz osobę której chcesz opłacić, i po­stę­pu­jesz dalej zgodnie ze wska­zów­kami na ekranie. To działa! Po­le­camy! OSTATNIA CHWILA!

3DNI DO POLMARATONU2

ZA­PISY NA BIEG GŁÓWNY (NIE­DZIELA):
http://​on​line​.da​ta​sport​.pl/​z​a​p​i​s​y​/​p​o​r​t​a​l​/​z​a​w​o​d​y​.​p​h​p​?​z​a​w​o​d​y​=2074

ZA­PISY NA BIEGI SO­BOTNIE:
http://​on​line​.da​ta​sport​.pl/​z​a​p​i​s​y​/​p​o​r​t​a​l​/​z​a​w​o​d​y​.​p​h​p​?​z​a​w​o​d​y​=2305

UWAGA! ELEK­TRO­NICZNY PO­MIAR CZASU PRO­WA­DZONY BĘ­DZIE NA WSZYST­KICH BIEGACH!

RE­GU­LAMIN NIE­DZIELA: http://​bie​giem​radom​.pl/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2016​/​01​/​I​V​-​P​M​76​-​R​E​G​U​L​A​M​I​N​-​1​.​-​B​.​G​l​o​w​n​y​-.pdf

RE­GU­LAMIN SO­BOTA: http://biegiemradom.pl/wp-content/uploads/2016/03/IV-PM76-Regulaminy-Bieg-Rado%C5%9Bci-Biegi-Dzieci.pdf

WWW: http://​ma​raton​.radom​.pl/

FA­CE­BOOK: https://​www​.fa​ce​book​.com/​P​o​l​m​a​r​a​t​o​n​R​a​d​o​m​s​k​i​e​g​o​C​z​e​r​w​ca76/

Może Ci się również spodoba