Radomscy bębniarze

Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca, do tej pory za­pisał się w pa­mięci uczest­ni­czą­cych w nim bie­gaczy, jako im­preza wzbu­dza­jąca za­in­te­re­so­wanie ki­biców, którzy żywo do­pin­gują za­wod­ników na trasie. Po­ma­gają w tym znacznie zor­ga­ni­zo­wane punkty ki­bi­co­wania, a także naj­bar­dziej chyba głośne, punkty z graną na żywo, ryt­miczną, wy­bi­janą głównie na in­stru­men­tach per­ku­syj­nych — mu­zyką. To tak zwani bęb­niarze, czyli taka nasza lo­kalna spe­cjal­ność. Po­sta­no­wi­liśmy w tym roku po­dzię­kować im, ubie­rając tych nie­sa­mo­wi­tych ludzi jed­na­kowo, w nie­brzydkie ko­szulki (tech­niczne na­da­jące się do bie­gania po pracy 😉 ) w rzu­ca­jącym się w oczy ko­lorze, z in­te­re­su­jącym mo­tywem gra­ficznym 😉 Jak wa­szym zda­niem? Po­do­bają się? 😀

bebniarze-radom

Może Ci się również spodoba