Bębniarze na filmie

Skoro już mó­wimy o ra­dom­skich bęb­nia­rzach, przy­po­mnijmy sobie ma­te­riał fil­mowy, wy­emi­to­wany w lo­kal­nych te­le­wi­zyj­nych wia­do­mo­ściach, (w Te­le­dzien­niku Dami ) przed jedną z edycji. Nic nie stracił na ak­tu­al­ności, z bie­giem czasu my­ślimy że jest wręcz le­piej, niż tam po­ka­zano. Ko­niecznie zobaczcie!

Te­le­wizja Dami Radom — Te­le­dziennik, ma­te­riał o bębniarzach.

Może Ci się również spodoba