Zapisz się taniej

UWAGA! JESZCZE TYLKO TY­DZIEŃ OBO­WIĄ­ZY­WANIA NIŻEJ OPŁATY STAR­TOWEJ! DO 5.PÓŁMARATONU RA­DOM­SKIEGO CZERWCA76 ! NIE ZWLEKAJ! ZA­PISZ SIĘ TERAZ!
Po re­je­stracji od razu otrzy­mu­jecie link do płat­ności on­line, można za­płacić kartą lub szybkim prze­lewem, i już 🙂
Szcze­góły w regulaminie:
Frag­ment re­gu­la­minu dot. opłat:
IX. OPŁATY STAR­TOWE1
Przelew – 2 termin – 45 zł – wpłata do 15.05.2017r. ; 3 termin – 60 zł wpłata do 22.06.2017r
Go­tówka — 4 termin – 80 zł – wpłata w biurze zawodów
Człon­kowie Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” — odpowiednio :
Przelew — 2 –termin – 30zł; 3 termin – 40zł; go­tówka — 4 termin – 50 zł.
– dla wpłat dok. prze­lewem po 20.06.2017 r. za­leca się po­sia­danie po­twier­dzenia przelewu
- Zwol­nieni z opłaty startowej -
a) osoby, które w dniu za­wodów ukoń­czyły : 65 lat — męż­czyźni, lub 60 lat – kobiety
b) w szcze­gól­nych przy­pad­kach na pod­stawie de­cyzji dyr. biegu
ZA­CHĘ­CAMY DO ZA­PI­SANIU SIĘ OD RAZU NA ROZ­GRY­WANY W PRZED­DZIEŃ PÓŁ­MA­RA­TONU — BIEG RA­DOŚCI DUMNE WARCHOŁY -

Może Ci się również spodoba