Kubek w pakiecie

Na pewno cze­kacie nie­cier­pliwie, na za­pre­zen­to­wanie, co za­wierać bę­dzie pa­kiet star­towy Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76 🙂 Oprócz tra­dy­cyjnej pa­miąt­kowej tech­nicznej ko­szulki, bę­dzie to prak­tyczny kubek z logo Pół­ma­ra­tonu. Na pewno przy­jemnie bę­dzie napić się z niego kawy lub her­baty, wspo­mi­nając jak to było 😉 To jednak jeszcze nie wszystko! Co jeszcze za­wierać bę­dzie pa­kiet, opo­wiemy nie­bawem. Zaglądajcie!

ZA­CHĘ­CAMY DO ZA­PI­SANIA SIĘ, O ILE JESZCZE TEGO NIE ZRO­BIŁEŚ
ZA­PISY: http://​spor​t​ma​niacs​.com/​p​l​/​s​e​r​v​i​c​e​s​/​i​n​s​c​r​i​p​t​i​o​n​/​v​-​p​m​-​r​a​d​o​m​s​k​i​e​g​o​-​c​z​e​r​w​c​a​-​l​s​quo76
RE­GU­LAMIN: http://​bie​giem​radom​.pl/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2016​/​12​/​V​-​P​M​76​-​R​E​G​U​L​A​M​I​N​1.pdf

NA BIE­ŻĄCĄ CHWILĘ OPŁATY STAR­TOWE W PÓŁ­MA­RA­TONIE WY­NOSZĄ:
Przelew (w trakcie za­pi­sy­wania się) wpłata do 22.06.2017r — 60 zł.
Go­tówka w biurze za­wodów po 22.0680
Człon­kowie Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”
Przelew (w trakcie za­pi­sy­wania się) wpłata do 22.06.2017r — 40 zł.
Go­tówka w biurze za­wodów po 22.0650
– Zwol­nieni z opłaty star­towej -
a) osoby, które w dniu za­wodów ukoń­czyły : 65 lat — męż­czyźni, lub 60 lat – ko­biety
b) w szcze­gól­nych przy­pad­kach na pod­stawie de­cyzji dyr. biegu

ZA­CHĘ­CAMY DO ZA­PI­SANIU SIĘ OD RAZU NA ROZ­GRY­WANY W PRZED­DZIEŃ PÓŁ­MA­RA­TONU — BIEG RA­DOŚCI DUMNE WAR­CHOŁY -
ZA­PISY: http://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/bieg-radosci-2017—dumne-warcholy
RE­GU­LAMIN: http://biegiemradom.pl/wp-content/uploads/2016/12/Bieg-Radości-Regulamin.pdf
BIEGI DZIECI BEZ OPŁAT.

Może Ci się również spodoba