Joanna Jóźwik u nas

Jeśli miesz­kasz w Ra­domiu lub oko­li­cach (może i Ci z dal­szych miejsc się skuszą 😉 ) masz nie­po­wta­rzalną okazję po­dzi­wiać na­szych czo­ło­wych lek­ko­atletów, Jo­annę Jóźwik, Ewę Swo­bodę i in­nych, dziś na mi­tyngu lek­ko­atle­tycznym w Ra­domiu, o godz. 16-​tej, na tym samym sta­dionie, na którym znaj­dować się bę­dzie meta Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76, przy ulicy Na­ru­to­wicza 9. Zo­ba­czysz z bliska swoich idoli 😉 a przy okazji spraw­dzisz jak się po­ru­szać po sta­dionie i oko­li­cach, gdzie da się w przy­szłości za­par­kować, jak do­trzeć do biura za­wodów, na nasz Pół­ma­raton, już za 3 tygodnie! 🙂

Za­pra­szamy!

joanna jozwik

Może Ci się również spodoba