Oficjalne koszulki

Naj­wyższy czas za­pre­zen­tować wszystkim za­in­te­re­so­wanym, jak będą wy­glą­dały ofi­cjalne ko­szulki V Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76 🙂 Tra­dy­cyjnie naj­większą nie­wia­domą za­wsze po­zo­staje ich kolor, który tym razem bę­dzie elek­try­zu­jąco po­ma­rań­czowy 🙂 Ko­szulki dla dzieci i mło­dzieży będą białe, z mo­tywem bie­gną­cych dzie­ciaków. Jak wam się podobają? 🙂

Może Ci się również spodoba