Pozostałe koszulki

Po za­pre­zen­to­waniu ko­szulek oko­licz­no­ścio­wych biegu głów­nego i biegów dzieci, śpie­szymy by po­kazać te, które otrzy­mają uczest­ni­czący w „Dum­nych War­cho­łach” 🙂 Jak wam się po­do­bają?
_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
ZA­CHĘ­CAMY DO ZA­PI­SANIA SIĘ NA ROZ­GRY­WANY W PRZED­DZIEŃ PÓŁ­MA­RA­TONU — BIEG RA­DOŚCI DUMNE WARCHOŁY -

ZA­PISY RE­GU­LAMIN

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
Punkt 8 Re­gu­la­minu, do­ty­czący opłat:
VIII. OPŁATY STAR­TOWE
Biegi dzieci – biegi bez opłaty star­towej.
Bieg Ra­dości – opłata star­towa wnie­siona w sys­temie e-​przelewu – 20 zło­tych w ter­minie do 22.06.2017 roku.
– opłata star­towa wnie­siona w biurze za­wodów – 30 zło­tych
– człon­kowie Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”, Sto­wa­rzy­szenia „Ra­domski Czerwiec’76” – e-​przelew – 10 zło­tych,
biuro za­wodów – 20 zło­tych
– zwol­nieni z opłaty star­towej – mło­dzież 1419 lat,
– or­ga­ni­zator może w szcze­gól­nych przy­pad­kach zwolnić inne osoby z opłaty star­towej
_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
BIEG RA­DOŚCI — „DUMNE WAR­CHOŁY” na dy­stansie 2,5KM który mniej za­awan­so­wa­nych bie­gaczy za­chęci do udziału, z racji nie­wy­gó­ro­wa­nego dy­stansu, tym szyb­szym z kolei, za­pewni fajny szybki tre­ning przed startem na­stęp­nego dnia w pół­ma­ra­tonie. Pro­simy o za­pi­sy­wanie się on­line, za­pisy na miejscu za­wsze zaj­mują więcej czasu.

Może Ci się również spodoba