Siedem dni!

Po­zo­stało jeszcze tylko 7 dni! i to nie­całe! 😉 Do­kładnie za ty­dzień o tej porze, bę­dziecie świę­tować po mamy na­dzieję, udanym wy­stępie 😉 Za­chę­camy do udziału w so­bot­nich bie­gach, jak i w biegu głównym w nie­dzielę. Ciągle jeszcze można się za­pisać.
———————————-
PÓŁ­MA­RATON (NIEDZIELA):

ZA­PISY:

RE­GU­LAMIN:

OPŁATY STAR­TOWE
Przelew – 60 zł wpłata do 22.06.2017r
Go­tówka — 80 zł – wpłata w biurze za­wodów
Człon­kowie Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” — 40zł; go­tówka – 50 zł. – wpłata w biurze za­wodów
———————————-
BIEG RA­DOŚCI — DUMNE WAR­CHOŁY (SOBOTA):

ZA­PISY:

RE­GU­LAMI:

OPŁATY STAR­TOWE
Biegi dzieci – biegi bez opłaty star­towej.
Bieg Ra­dości – opłata star­towa wnie­siona w sys­temie e-​przelewu – 20 zło­tych w ter­minie do 22.06.2017 roku.
– opłata star­towa wnie­siona w biurze za­wodów – 30 zło­tych
– człon­kowie Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”, Sto­wa­rzy­szenia „Ra­domski Czerwiec’76” – e-​przelew – 10 zło­tych,
biuro za­wodów – 20 zło­tych
– zwol­nieni z opłaty star­towej – mło­dzież 1419 lat,
– or­ga­ni­zator może w szcze­gól­nych przy­pad­kach zwolnić inne osoby z opłaty star­towej
———————————-
BIEG RA­DOŚCI — „DUMNE WAR­CHOŁY” na dy­stansie 2,5KM który mniej za­awan­so­wa­nych bie­gaczy za­chęci do udziału, z racji nie­wy­gó­ro­wa­nego dy­stansu, tym szyb­szym z kolei, za­pewni fajny szybki tre­ning przed startem na­stęp­nego dnia w pół­ma­ra­tonie. Pro­simy o za­pi­sy­wanie się on­line, za­pisy na miejscu za­wsze zaj­mują więcej czasu.

polmaraton 7dni-v3

Może Ci się również spodoba