Pytania i odpowiedzi

Py­tacie o różne kwe­stie zwią­zane z 5. Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76. Przy­go­to­wa­liśmy dla Was dział naj­czę­ściej za­da­wa­nych pytań i od­po­wiedzi na nie:

1) Czy moja opłata jest już zaksięgowana?

Lista zgło­szeń za­wiera tylko na­zwiska osób w pełni zgło­szo­nych, tj. z za­księ­go­waną opłatą startową.

2) Pa­kiety — czy można ode­brać dla kolegi?

Tak, w tym celu na­leży sko­rzy­stać z druku za­miesz­czo­nego na li­ście zgłoszeń.

3) Kiedy będę miał nadany numer startowy?

23.06 o g.00.01 (22.06 o g.24.00 — za­my­kamy zgło­szenia in­ter­ne­towe i na­da­jemy nu­mery star­towe — listy z nu­me­rami będą wy­wie­szone w biurze za­wodów. Osoby wpła­ca­jące „rzutem na taśmę” po­winny za­brać do biura za­wodów po­twier­dzenie do­ko­na­nych przelewów.

4) Czy będą nu­mery imienne?

Tak dla opłaconych.

5) Za­miana ko­szulki, czy bę­dzie możliwa?

Zdarza się nie­tra­fiony za­mó­wiony roz­miar, lub zmiana syl­wetki. Tak, bę­dzie moż­liwa ale po za­koń­czeniu biegu.

6) Od­biór nagrody

Na­leży ode­brać oso­bi­ście (szcze­gólnie do­tyczy to na­gród fi­nan­so­wych) , lub w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach w ciągu 7 dni w sie­dzibie Sto­wa­rzy­szenia, na­grody nie­ode­brane nie będą wy­sy­łane pocztą

Może Ci się również spodoba