Sponsorzy

Drodzy Bie­gacze!

Wie­lo­krotnie do­sta­wa­liśmy od Was opinie zwrotne wy­ra­ża­jące za­do­wo­lenie do­ty­czące or­ga­ni­zacji Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Do­ty­czyły one wielu jego skła­do­wych, po­cząwszy od pracy biura, po ozna­czenie trasy, jej prze­bieg, za­war­tości pa­kietu star­to­wego, pracy wo­lon­ta­riuszy, itp. Za każdym razem sta­ramy się że­by­ście byli za­do­wo­leni. Wielką i wy­datną pomoc otrzy­mu­jemy od na­szych spon­sorów, part­nerów, współ­or­ga­ni­za­torów i pa­tronów me­dialnym. To dobra okazja, żeby o nich wspo­mnieć i docenić.

Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76 po­siada so­lidne, sta­bilne wsparcie fi­nan­sowe. 5.Półmaraton Ra­dom­skiego Czerwca’76 re­ali­zu­jemy w prak­tycznie nie­zmie­nionym za­kresie, jak w la­tach ubie­głych. Do­tyczy to za­równo pro­gramu im­prezy, świad­czeń dla uczest­ników, jak i po­ziomu opłat startowych.

Im­prezę od pierw­szej edycji wspiera Gmina Miasta Ra­domia, a pa­tronat nad nią spra­wuje Pre­zy­dent Ra­do­sław Wit­kowski. Rów­nież w więk­szości od po­czątku są z nami – Trend Glass – sponsor stra­te­giczny, oraz spon­sorzy i współ­or­ga­ni­za­torzy – Au­toGaz Cen­trum, PPUH Che­mo­re­mont, Piotr i Paweł, Zbyszko, Okrę­gowa Izba Le­karska w War­szawie – De­le­ga­tura w Ra­domiu, Ga­leria Słoneczna.

Trend Glass – to tra­dy­cyjnie za­pewnia nam ko­szulki, szklane pu­chary, czy wreszcie oka­zjo­nalne kubki.

Okrę­gowa Izba Le­karska w War­szawie – De­le­ga­tura w Ra­domiu jest współ­or­ga­ni­za­torem Mi­strzostw Ma­zowsza Le­karzy w pół­ma­ra­tonie, oraz biegów dzieci i młodzieży.

Su­per­market Piotr i Paweł wzmacnia do­dat­kowo re­gu­la­mi­nowe na­grody fi­nan­sowe, lub rze­czowe – ko­szami upominkowymi.

Na­leży wspo­mnieć, że firma Zbyszko na­wią­zała z nami stałą współ­pracę w za­kresie za­opa­trzenia nas w na­poje na wszyst­kich im­pre­zach bie­go­wych, a na pół­ma­ra­tonie hitem wi­nien być Ve­roni ac­tive isotonic

logo Veroni Active poziom

Nie bez zna­czenia jest udział w or­ga­ni­zacji pół­ma­ra­tonu sze­regu jed­no­stek miej­skich, ta­kich jak Wo­do­ciągi Miej­skie, Miejski Za­rząd Dróg i Ko­mu­ni­kacji, Za­kład Usług Ko­mu­nal­nych, czy wreszcie MOSiR – wspó­lor­ga­ni­zator imprezy.

Im­prezę za­bez­pie­czają w za­kresie bez­pie­czeń­stwa, ładu i po­rządku na trasie – Ko­menda Miejska Po­licji, Straż Miejska, In­ter­fach, Go­liat. Za­bez­pie­czenie me­dyczna za­pewnia nasz stały partner – DeltaMed.

Tra­dy­cyjnie już pa­tro­nują na­szej im­prezie prak­tycznie wszystkie lo­kalne media, dbając o prze­ka­zy­wanie bie­żą­cych in­for­macji, oraz re­ali­zując kam­panie reklamowe.

Kto jest z nami – Ra­domska Grupa Me­diowa – Radio Re­kord, Ty­go­dnik 7dni, Cozadzień.pl , Ra​domLed​.pl – Radio Eska, Radio Plus, Radio Radom, Te­le­wizja Dami, Ze​brra​.TV, Echo Dnia, Ga­zeta Wy­borcza, Spor​tRadom​.pl, ra​dom​sport​.pl, ra​dom24​.pl, terazradom.

Jest rów­nież z nami po­tężna siła – WO­LON­TA­RIAT. Wo­lon­ta­ria­towi po­świę­cimy od­rębny ma­te­riał informacyjny.

Miejcie ich w pa­mięci po­ko­nując ko­lejne ki­lo­metry Pół­ma­ra­tonu. Na­leży się wdzięcz­ność wszystkim tym pod­miotom. Bez nich nie mie­li­byśmy szans być tak uznaną i do­ce­nianą przez Was im­prezą biegową.

Może Ci się również spodoba