Utrudnienia w ruchu

Miejski Za­rząd Dróg i Ko­mu­ni­kacji in­for­muje, że w związku z Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76, w dniu 25 czerwca 2017 roku (nie­dziela) w go­dzi­nach około 9:0013:20 będą wpro­wa­dzane zmiany w ruchu. Ob­jaz­dami po­jadą też au­to­busy (oprócz linii 12, 21, 25 i 26).

Trasy ob­jazdów dla au­to­busów miej­skich po­da­jemy w pli­kach graficznych:

objazdy_8objazdy_7 objazdy_6 objazdy_5 objazdy_4 objazdy_3 objazdy_2 objazdy_1

Polmaraton-2017-trasa2

Po­niżej po­da­jemy wszystkie ulice, któ­rymi będą prze­miesz­czać się bie­gacze oraz orien­ta­cyjne go­dziny ich za­mknięcia (uwzględ­niając zapas cza­sowy, wy­no­szący około 15 minut przed pierw­szym bie­ga­czem oraz około 10 minut po ostatnim):

- 9:0010:30: Na­ru­to­wicza (START — za­mknięcie od ronda do Ko­ściuszki);
9:4510:20: Ko­ściuszki (od Na­ru­to­wicza do Plant);
9:4510:25: Planty (od Ko­ściuszki do Se­dlaka);
9:4510:25: Se­dlaka (od Plant do Na­ru­to­wicza);
9:4510:30: Na­ru­to­wicza (kon­ty­nu­acja za­mknięcia opi­sa­nego po­wyżej);
9:4510:30: Pod­walna (od Na­ru­to­wicza do Wa­łowej);
9:4510:30: Wa­łowa (od Pod­walnej do łącz­nika z Grodzką);
9:5010:35: Grodzka (od łącz­nika z Wa­łową do Rynku);
9:5010:35: Rynek (okrą­żenie placu prze­ciwnie do kie­runku ruchu);
9:5010:35: Wol­ność (od Rynku do Reja);
9:5010:35: Reja (od Wol­ność do placu Ka­zi­mierza Wiel­kiego);
9:5010:40: Mal­czew­skiego (od placu Ka­zi­mierza Wiel­kiego do Kelles-​Krauza);
9:5510:45: Kelles-​Krauza (od Mal­czew­skiego do Struga — jezdnia po­łu­dniowa);
9:5510:45: Struga (od Kelles-​Krauza do Pi­lec­kiego — jezdnia po­łu­dniowa);
9:5510:50: Pi­lec­kiego (od Struga do Kelles-​Krauza);
9:5510:50: Kelles-​Krauza (od Pi­lec­kiego do Nie­dział­kow­skiego);
9:5510:55: Nie­dział­kow­skiego (od Kelles-​Krauza do Ki­liń­skiego);
9:5510:55: Ki­liń­skiego (od Nie­dział­kow­skiego do Wi­tolda);
9:5511:00: Wi­tolda (od Ki­liń­skiego do Że­rom­skiego);
9:5511:05: Że­rom­skiego (od Wi­tolda do 25 Czerwca wraz z placem przed Urzędem Miej­skim);
10:0011:10: 25 Czerwca (od Że­rom­skiego do al. Tajnej Or­ga­ni­zacji Na­uczy­ciel­skiej);
10:0011:15: al. Tajnej Or­ga­ni­zacji Na­uczy­ciel. (od 25 Czerwca do Zbrow­skiego);
10:0511:15: Zbrow­skiego (od al. Tajnej Or­ga­ni­zacji Na­uczy­ciel. do Że­rom­skiego);
10:0511:20: Że­rom­skiego (od Zbrow­skiego do Lu­bel­skiej);
10:0511:25: Lu­belska (od Że­rom­skiego do Ma­łę­czyń­skiej);
10:1011:30: Ma­łę­czyńska (od Lu­bel­skiej do Wro­cław­skiej);
10:1011:35: Wro­cławska (od Ma­łę­czyń­skiej do Cho­rzow­skiej);
10:1011:40: Cho­rzowska (od Wro­cław­skiej do Lu­bel­skiej);
10:1511:50: Lu­belska (od Cho­rzow­skiej do Ko­cha­now­skiego);
10:1511:50: Ko­cha­now­skiego (od Lu­bel­skiej do Zwo­leń­skiej);
10:2011:55: Zwo­leńska (od Ko­cha­now­skiego do Ko­mu­nalnej);
10:2011:55: Ko­mu­nalna (od Zwo­leń­skiej do Od­ro­dzenia);
10:2012:00: Od­ro­dzenia (od Ko­mu­nalnej do Li­tew­skiej);
10:2012:05: Li­tewska (od Od­ro­dzenia do Ogrod­ni­czej);
10:2512:10: Ogrod­nicza (od Li­tew­skiej do Dłu­go­jow­skiej);
10:2512:15: Dłu­go­jowska (od Ogrod­ni­czej do Pu­ław­skiej);
10:2512:25: Pu­ławska (od Dłu­go­jow­skiej do Śred­niej);
10:3012:30: Średnia (od Pu­ław­skiej do Sło­wac­kiego);
10:3012:35: Sło­wac­kiego (prawy pas od Śred­niej do wia­duktu i pod wia­duktem);
10:3012:45: Do­ma­gal­skiego (od Cymerysa-​Kwiatkowskiego do Ko­le­jowej);
10:3512:50: Ko­le­jowa (od Do­ma­gal­skiego do Czarnej);
10:3512:50: Czarna (od Ko­le­jowej do PCK);
10:3512:50: PCK (od Czarnej do alei Grzecz­na­row­skiego);
10:3512:55: aleja Grzecz­na­row­skiego (ciąg pieszo-​rower. od PCK do Do­wkontta);
10:3513:00: 1905 Roku (ciąg pieszo-​rowerowy od Do­wkontta do Biz­ne­sowej);
10:3513:00: Biz­ne­sowa (od 1905 Roku do Prze­my­słowej);
10:3513:05: Prze­my­słowa (od Biz­ne­sowej do Mło­dzia­now­skiej);
10:4013:10: Mło­dzia­nowska (od Prze­my­słowej do Bla­szanej);
10:4013:15: Ma­riacka (od Bla­szanej do Se­dlaka);
10:4013:15: Se­dlaka (od Ma­riac­kiej do Plant);
10:4513:20: Planty (od Se­dlaka do Ci­chej);
10:4513:20: alejki parku Planty (od Plant do sta­dionu — META).

Po­szcze­gólne ulice będą cał­ko­wicie za­my­kane dla ruchu ko­ło­wego kil­ka­na­ście minut przed pierw­szymi bie­ga­czami i po­nownie otwie­rane kilka minut po prze­bie­gnięciu ostat­nich za­wod­ników. Nie­moż­liwy bę­dzie też ruch po­przeczny. Trasa bę­dzie za­bez­pie­czana przez funk­cjo­na­riuszy po­licji, Straży Miej­skiej i wolontariuszy.

MZDiK prosi w imieniu or­ga­ni­za­torów biegu o takie za­pla­no­wanie prze­miesz­czania się po Ra­domiu w czasie biegu, aby unikać w miarę moż­li­wości prze­jeż­dżania przez Planty, Śród­mie­ście, Dzierzków i Gli­nice w wyżej wy­mie­nio­nych go­dzi­nach! Miesz­kańcy ulic, któ­rymi będą po­ru­szali się bie­gacze, pro­szeni są o nie­ko­rzy­stanie w tym czasie ze swoich po­jazdów. Jeśli bę­dzie to ko­nieczne, MZDiK prosi o wcze­śniejsze prze­par­ko­wanie sa­mo­chodów w inne miejsca, skąd prze­jazd bę­dzie moż­liwy bez stwa­rzania nie­bez­pie­czeń­stwa po­trą­cenia uczest­ników pół­ma­ra­tonu (do­tyczy to głównie miesz­kańców domów na Dzierz­kowie i Gli­ni­cach oraz bloków przy ulicy PCK).

MZDiK ape­luje do wszyst­kich uczest­ników ruchu o za­cho­wy­wanie szcze­gólnej ostroż­ności w re­jonie trasy biegu oraz o sto­so­wanie się do ozna­ko­wania dróg i do po­leceń wy­da­wa­nych przez osoby upo­waż­nione do kie­ro­wania ru­chem kołow

Może Ci się również spodoba