Dziękujemy!

Dzię­ku­jemy wszystkim bie­ga­czom, za udział w na­szej im­prezie! Jak zwykle nie było łatwo, po­goda nie była dla bie­gną­cych zbyt ła­skawa, ale też nie było dra­matu 😉 Taki to po prostu urok tego biegu, roz­gry­wa­nego w czerw­cowym prawie już wa­ka­cyjnym kli­macie 🙂 Za to po biegu, na chłodnej mu­rawie sta­dionu, mo­gliśmy się wy­grzewać i od­po­czywać po tru­dach nie­ła­twej trasy, roz­ma­wiając z ko­le­żan­kami i ko­le­gami, wy­mie­niając uwagi jak to było 😉 At­mos­ferze ra­do­snego pik­niku, sprzyja po­godna aura, ni­komu nie chciało się zaraz uciekać do domu, gdy wokół jest ciepło i przy­jemnie, czego nie można po­wie­dzieć o mar­co­wych czy kwiet­nio­wych pół­ma­ra­to­nach, gdzie ła­twiej o ży­ciówkę, ale i o prze­zię­bienie też 😉 Mamy na­dzieję, że się wam po­do­bało, już teraz za­pra­szamy znów za rok 🙂

Ob­szerne ga­lerie zdjęć można już oglądać na na­szym pro­filu na fa­ce­booku, wkrótce także filmy z mety, każdy bie­gnący na pewno znaj­dzie swoją osobę. 🙂

W nie­dzielę od­była się V edycja Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ’76. Bieg był ele­mentem ob­chodów 41. rocz­nicy pro­testu ro­bot­ni­czego, do któ­rego do­szło w mie­ście w 1976 roku. Or­ga­ni­za­torem im­prezy było Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”.

tytul-STRONAe-5-pm [1024x768]

Może Ci się również spodoba