Dumne Warchoły

Za­pra­szamy do obej­rzenia za­pisu fil­mo­wego z mety dzi­siej­szego Biegu Ra­dości — Dumne War­choły 2018. Po­mocny w od­na­le­zieniu danej osoby na filmie jest zegar od­mie­rza­jący czas brutto biegu, znając czas swój lub innej osoby, łatwo od­na­leźć to miejsce na filmie, a ten znaj­dziemy w ta­beli wyników:

TA­BELA WYNIKÓW

Może Ci się również spodoba