Program zawodów

Przy­po­mi­namy program

Nie­dziela 24.06.2018r. godz. 7.00
– otwarcie biura za­wodów — re­je­stracja i we­ry­fi­kacja za­wod­ników, od­biór pa­kietów star­to­wych –
MOSiR ul. Na­ru­to­wicza 9
godz. 8.30
– za­mknięcie list star­tu­ją­cych
godz. 9.00
– start „VI Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca ‘76”, V Mi­strzostw Ma­zowsza Le­karzy
godz.12.1513.00
– de­ko­racja zwy­cięzców –„VI Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76”; V Mi­strzostw Ma­zowsza Le­karzy
Od­biór pa­kietu star­to­wego za drugą osobę bę­dzie moż­liwy po do­star­czeniu w biurze za­wodów sto­sow­nego upo­waż­nienia, który jest do po­brania z for­mu­larza zgło­sze­nio­wego.
Limit czasu na ukoń­czenie biegu wy­nosi 3h.

Może Ci się również spodoba