Kenijczyk pierwszy

Kyeva Co­smas Mu­tuku z Kenii z czasem 01:07:27 zwy­ciężył w VI Pół­ma­ra­tonie Ra­dom­skiego Czerwca 76. Na mecie za­mel­dował się pół­torej mi­nuty przed To­ma­szem Grycko, re­pre­zen­tu­jącym barwy UKS Bliza Wła­dy­sła­wowo, zaś trzeci Dawid Ku­biec, re­pre­zen­tu­jący De­ca­thlon Kielce, uzy­skał czas 1:11:29. Wśród pań zwy­cię­żyła An­ge­lika Mach z czasem 01:18:31, druga Sa­bina Ja­rząbek, trzecia Ewe­lina Pa­procka. Pierw­szym ra­do­mia­ninem na mecie okazał się Kuba Ga­ła­sie­wicz re­pre­zen­tu­jący klub RLTL ZTE Radom, zaś naj­lepszą ra­do­mianką była Ka­ro­lina Wa­śniewska. Dy­stans ponad 21 ki­lo­me­trów po­ko­nało 850 bie­gaczy. Wszystkim uczest­nikom ser­decznie gratulujemy!

Może Ci się również spodoba