DZIĘKUJEMY!

6. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 prze­szedł już do hi­storii. Po­zo­stały zdjęcia i wspomnienia.

Ale warto jeszcze choć na chwilę po­wrócić do mi­nio­nego week­endu, aby po­dzię­kować tym, bez któ­rych ta im­preza by się nie od­była. Wielu z nas pewnie nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele trzeba zrobić, jak dużo czasu trzeba po­święcić, aby taki bieg przy­go­tować. Wielu z tych osób nie widać, ale bez ich po­mocy całe to wielkie przed­się­wzięcie by się nie udało. Dla­tego teraz chcie­li­byśmy ser­decznie po­dzię­kować członkom Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom!

 • Wit­kowi Kor­cza­kowi, Mi­cha­łowi Kor­cza­kowi i Je­rzemu Sto­biec­kiemu – za przy­go­to­wanie trasy biegu.
 • Ja­ro­sła­wowi Woj­tu­nia­kowi, Ar­ka­diu­szowi Choroś, Hu­ber­towi Krasce – za za­ła­dunki, wy­ła­dunki, przy­wozy, od­wozy, wy­syłki i wszystkie akcje nadzwyczajne.
 • Da­riu­szowi i Iwonie Or­czy­kow­skim – za zor­ga­ni­zo­wanie 5. Mi­strzostw Ma­zowsza Le­karzy w Półmaratonie.
 • Krzysz­to­fowi Pod­siadły – za piękne fo­to­grafie, dzięki którym jeszcze długo bę­dziemy mogli wspo­minać naszą imprezę.
 • Wszystkim dzia­ła­jącym w biurze za­wodów – z Beatą Mo­rawską i Tom­kiem Ma­ku­chem na czele — oraz na te­renie stadionu.
 • Mar­ci­nowi Łu­gow­skiemu – za ko­or­dy­nację pracy pacemakerów.

A także wszystkim tym, którzy do­ło­żyli swój wkład w trakcie przy­go­towań oraz w trakcie trwania im­prezy, a któ­rych nie­jed­no­krotnie nie widać. Trudno wszyst­kich wy­mie­niać, żeby kogoś nie po­minąć. Było Was – członków na­szego Sto­wa­rzy­szenia — na­prawdę wielu. DZIĘKI!!!

Dzię­ku­jemy wo­lon­ta­riu­szom, uczniom ze szkół………. Dzię­ku­jemy za Waszą pomoc i za­an­ga­żo­wanie. Za to, że mimo nie­sprzy­ja­jącej po­gody trwa­li­ście dzielnie na swoich sta­no­wi­skach, za Wasz en­tu­zjazm oraz ciepły uśmiech, który wspierał bie­gaczy i do­dawał im sił.

Dzię­ku­jemy bęb­nia­rzom, ze­społom oraz DJ’om, którzy po­przez mu­zykę za­grze­wali do walki za­wod­ników wal­czą­cych w tym dniu o dobre wyniki.

Dzię­ku­jemy firmie Delta Med za me­dyczną ob­sługę im­prezy. Po­goda w tym roku oka­zała się ła­skawa dla bie­gaczy, dla­tego me­dycy nie mieli zbyt dużo pracy – co bardzo nas cieszy.

Nie by­łoby całej im­prezy, gdyby nie nasi spon­sorzy z Gminą Miasta Ra­domia na czele. Dzię­ku­jemy sponsorom :

 • Firmie Trend Glass – spon­so­rowi strategicznemu,
 • Firmie Zbyszko,
 • Firmie Au­toGaz Centrum,
 • Firmie Che­mo­re­mont.

Dzię­ku­jemy współorganizatorom:

 • Miej­skiemu Za­rzą­dowi Dróg i Ko­mu­ni­kacji w Ra­domiu – za ter­mi­nowe i bez­błędne za­bez­pie­czenie tech­niczne trasy oraz pro­jekt cza­sowej or­ga­ni­zacji ruchu,
 • Za­kła­dowi Usług Ko­mu­nal­nych – za TOITOI i uprząt­nięcie trasy po biegu,
 • Wo­do­ciągom Miej­skim – za wodę na trasie, mecie, zra­szacze go­towe do pracy,
 • Okrę­gowej Izbie Le­kar­skiej – za współ­pracę i wsparcie finansowe,
 • Miej­skiemu Ośrod­kowi Sportu i Re­kre­acji – go­spo­da­rzowi imprezy,
 • Ko­men­dzie Miej­skiej Po­licji oraz Straży Miej­skiej – za wzo­rowe za­bez­pie­czenie trasy.

Dzię­ku­jemy na­szym part­nerom oraz pa­tronom medialnym.

A co nas martwi? Nie­stety w na­szym od­czuciu Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76 cieszy (?) się ma­le­jącym za­in­te­re­so­wa­niem tych, którzy mają wpływ na nada­wanie mu od­po­wied­niej rangi – nie­stety nie wy­trzy­mu­jemy kon­ku­rencji z ar­ty­stami, bok­se­rami, miss….kami… No i z każdym ro­kiem cia­śniej, niżej, mniej za­plecza pięk­nego sta­dionu lek­ko­atle­tycz­nego (?) na przy­jęcie blisko ty­siąca osób.

Może Ci się również spodoba