Zapisy

Za­chę­camy do wcze­śniej­szego za­pi­sania się na naszą im­prezę, dzięki czemu można nieco za­osz­czę­dzić, bo aż do 30 kwietnia obo­wią­zuje niższa opłata star­towa. Nawet po tym ter­minie opłaty nie są wy­gó­ro­wane, nie­mniej warto to zrobić dziś, po­może to or­ga­ni­za­torom od­po­wiednio za­pla­nować nasz bieg, choćby w kwe­stii ilości za­mó­wio­nych me­dali dla fi­ni­szerów, co w przy­szłości skut­kować pewnie bę­dzie utrzy­ma­niem wy­jąt­kowo ni­skich jak na po­dobną im­prezę, opłat startowych.

LINKI DO ZAPISÓW

BIEG GŁÓWNY — PÓŁ­MA­RATON (16.06.2019)

VII PÓŁ­MA­RATON RA­DOM­SKIEGO CZERWCA76

BIEGI TO­WA­RZY­SZĄCE — BIEG RADOŚCI-​DUMNE WAR­CHOŁY (16.06.2019)

BIEG RADOŚCI-​DUMNE WARCHOŁY

Może Ci się również spodoba