Uruchomiliśmy zapisy

Miło nam po­in­for­mować, że można już za­pi­sywać się ko­lejną edycję, ósmą już na­szego czerw­co­wego ra­dom­skiego pół­ma­ra­tonu. W tym roku zma­gania bie­gowe roz­poczną się już w so­botę 20 czerwca gdy od­będą się biegi dzieci i biegi cha­ry­ta­tywne, na­to­miast na­stęp­nego dnia w nie­dzielę 21 czerwca o godz. 9.00 wy­star­tuje 8.Półmaraton Ra­dom­skiego Czerwca ’76 Wszystkie po­trzebne in­for­macje mo­żecie zna­leźć w re­gu­la­minie tutaj! Przy­po­mi­namy, że nasz bieg jest tylko jedną z ca­łego cyklu im­prez w Ra­domiu, upa­miętniających wy­da­rzenia Ra­dom­skiego Czerwca ‘76, ro­bot­ni­czego zrywu i walki o wol­ność Polski. Cie­kawa trasa przez cen­trum miasta, meta i start przy no­wo­cze­snym sta­dionie lek­ko­atle­tycznym, ( w tym roku start i meta obok sta­dionu) nie­wy­gó­ro­wany limit cza­sowy, cie­kawy pa­kiet star­towy, wy­sokie na­grody fi­nan­sowe dla zwy­cięzców, to tylko część z po­wodów, dla któ­rych ko­niecznie po­wi­nieneś roz­ważyć swój udział tutaj. Go­rąco za­chę­camy, zgłoś się już dziś!

ZA­PISY TUTAJ!

Może Ci się również spodoba