Półmaraton to dla Ciebie za dużo? Biegnij w Charytatywnej mili!

W ser­wisie echodnia​.eu, ukazał się 12 czerwca ar­tykuł na temat na­szego pół­ma­ra­tonu, za­chę­ca­jący mniej do­świad­czo­nych bie­gaczy, lub zu­pełnie nie bie­ga­ją­cych, do ak­tyw­nego udziału — uczest­nictwa w biegu cha­ry­ta­tywnym na dy­stansie 1 mili (ok. 1600 m.), który nie po­wi­nien być takim wy­zwa­niem, jak pół­ma­raton. Ob­szerne frag­menty ar­ty­kułu przed­sta­wiamy poniżej.

Nie dasz rady prze­biec Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76? Prze­bie­gnij milę!

Nie­wiele ponad ty­dzień po­zo­stał do pierw­szego Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. Bie­gowi głów­nemu to­wa­rzy­szyć bę­dzie szereg im­prez, w tym Bieg Cha­ry­ta­tywny i Forum Biegowe.

- Bieg Cha­ry­ta­tywny na dy­stansie mili może być do­sko­nałą roz­grzewką przed pół­ma­ra­tonem lub dla mniej za­awan­so­wa­nych pierw­szym kro­kiem w przy­go­dzie z bie­ga­niem – prze­ko­nuje Ta­deusz Kraska, or­ga­ni­zator pół­ma­ra­tonu. – Bądźmy razem i po­każmy, że nasze serca nie są z ka­mienia. Spró­bujmy prze­biec milę i wes­przeć szczytną ideę.

Biegi Cha­ry­ta­tywne to­wa­rzyszą wielu im­prezom bie­gowym. Po­dobnie bę­dzie w czasie Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76, który ro­ze­grany zo­stanie w przy­szłą nie­dzielę. Cał­ko­wity do­chód z wpi­so­wego do tego biegu prze­ka­zany zo­stanie Sto­wa­rzy­szeniu Ojca Pio, które chce w Bła­zi­nach koło Iłży wy­bu­dować ho­spi­cjum. Bieg ro­ze­grany zo­stanie na dy­stansie mili, czyli około 1600 me­trów. Jego start za­pla­no­wano na godz. 9.15. Wpi­sowe wy­nosi 30 zł dla do­ro­słych oraz 15 zł dla mło­dzieży do lat 18. Zgło­szenia przyj­mo­wane są po­przez in­ter­ne­tową stronę www​.po​lma​ra​ton​radom​.pl.

- Mila to dy­stans od­po­wiedni dla każ­dego – za­chęca Kraska. – Dla uczest­ników pół­ma­ra­tonu to do­sko­nała roz­grzewka, przed startem do biegu głów­nego. Dla po­cząt­ku­ją­cych to dy­stans, który bez pro­blemu są w stanie po­konać. Mogą wy­star­tować całe ro­dziny. Mamy na­dzieję, że moż­li­wość startu i wspól­nego za­ma­ni­fe­sto­wania wsparcia działań Sto­wa­rzy­szenia Ojca Pio spotka się z cie­płym przy­ję­ciem radomian.

Udział w biegu za­po­wie­dział już Artur Stan­do­wicz, dy­rektor kan­ce­larii pre­zy­denta Ra­domia. Nie­wy­klu­czone, że na start zde­cy­duje się także jego szef, czyli An­drzej Kosz­tow­niak, pre­zy­dent Radomia.

Dzień przed pół­ma­ra­tonem, w so­botę, 22 czerwca zor­ga­ni­zo­wane zo­stanie Forum Bie­gowe. W sali kon­fe­ren­cyjnej Miej­skiego Ośrodka Sportu i Re­kre­acji w Ra­domiu za­pla­no­wano cykl wy­kładów i rozmów dla wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych bie­ga­niem. Wstęp wolny. Po­cząt­ku­ją­cych za­in­te­re­suje spo­tkanie z Je­rzym Skar­żyń­skim, au­torem po­rad­ników dla ama­torów. Nie za­braknie porad le­karzy. Agata Bor­ni­kowska wy­jaśni co jeść, aby dłużej biec, Szczepan Wiecha opowie o spo­so­bach za­po­bie­gania i le­czenia prze­cią­żenia mię­śnio­wego bie­gaczy, a To­masz Wą­so­wicz o sercu biegacza.

- Bie­ga­jący kar­dio­lodzy, w tym ra­do­mianin Piotr Achrem­czyk, to na­oczny przy­kład, że bie­ganie jest dla serca wska­zane – do­daje Kraska. – Z każdym z gości bę­dzie można po­roz­ma­wiać, wy­mienić po­glądy, uzy­skać rady.

Mie­czy­sław Ko­lejwa po­dzieli się do­świad­cze­niami z or­ga­ni­zacji jed­nego z naj­słyn­niej­szych biegów na świecie, ma­ra­tonu w Nowym Jorku.
12 czerwca 2013, 14:28 Autor: /​sid/​

Może Ci się również spodoba