Przedszkolaki pomogą Bartkowi Ty też możesz pomóc! Zapisz swoje dziecko!

Jak każdej im­prezie bie­gowej w Ra­domiu, także Pół­ma­ra­to­nowi Ra­dom­skiego Czerwca 76 to­wa­rzy­szyć będą biegi dla dzieci i mło­dzieży Halls. Tym razem, naj­młodsi mają szansę pomóc nie­peł­no­spraw­nemu Bartkowi.

Bartek uro­dził się bez lewej stopy. Obecnie ma 15 mie­sięcy. Uwielbia ruch, a jego tata, Da­mian, który sam jest bie­ga­czem, ma na­dzieję, że kiedyś będą biegać razem. Żeby tak się stało, Bartek po­trze­buje no­wo­cze­snej pro­tezy, na którą są zbie­rane pie­niądze. Koszt pro­tezy to ok. 40 tys.zł. Or­ga­ni­za­torzy prze­każą dla nie­peł­no­spraw­nego chłopca 10 zł za każ­dego przed­szko­laka, który wy­star­tuje w biegu! Im więcej dzie­ciaków po­bie­gnie, tym więcej pie­niędzy otrzyma Bartek, który po­jawi się w Ra­domiu i naj­praw­do­po­dob­niej spró­buje po­konać trasę biegu z in­nymi przed­szko­la­kami. Więcej in­for­macji o akcji „Biegam, aby Bartek mógł biegać” pod ad­resem http://​na​szma​raton​.blog​spot​.com/​p​/​b​a​r​t​e​k​.html

Zgło­szenia do biegu dzieci i mło­dzieży Halls, w biurze za­wodów w hali spor­towej MOSiR, w dniach 22.06 (so­bota) od g. 16.0020.00 oraz 23.06 (nie­dziela) od g.7.00

biegne-zeby-bartek-mogl-biegac-polmaraton-radom4

fot. Marcin Kowalczyk

Może Ci się również spodoba