Dorota Gruca pobiegnie w półmaratonie w Radomiu!

W nie­dzielę, 23 czerwca, po raz pierwszy ro­ze­grany zo­stanie Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76. To naj­większe bie­gowe wy­da­rzenie w Ra­domiu. Do udziału w biegu zgło­siło się już 1000 osób. Wśród zgło­szo­nych nie bra­kuje zna­nych na­zwisk. Na trasie biegu z hi­storią w tle zjawi się między in­nymi Do­rota Gruca, jedna z naj­bar­dziej zna­nych pol­skich bie­ga­czek długodystansowych.

Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76 to pierwsza ma­sowa im­preza, która ma uczcić pa­mięć o wy­da­rze­niach z 1976. W Ra­domiu do­szło wów­czas do ro­bot­ni­czego pro­testu, który był od­po­wie­dzią na dra­styczne pod­wyżki cen żyw­ności. Ro­bot­nicy wy­szli na ulice Ra­domia. Ich pro­test zo­stał stłu­miony, a wielu uczest­ników pod­dano re­pre­sjom. Władze wy­co­fały się jednak z pod­wyżek, a wy­da­rzenia w Ra­domiu za­ini­cjo­wały po­wstanie ugru­powań opo­zy­cyj­nych. Trasa pół­ma­ra­tonu prze­biega w po­bliżu miejsc zwią­za­nych z pro­te­stami z 1976 roku. Przy po­mniku Ra­dom­skiego Czerwca ro­ze­grany zo­stanie lotny fi­nisz o Pu­char Prze­wod­ni­czą­cego NSZZ „So­li­dar­ność” Ziemia Ra­domska. Trasa biegu liczy 21 km i 97,5 m. Udział w biegu za­po­wie­działo już 1000 bie­gaczy, w tym kilku z zna­nych biegaczy.

Gruca, jest re­kor­dzistką Polski w biegu na dy­stansie 10 km. Wy­wal­czyła w swojej bo­gatej ka­rierze kil­ka­na­ście ty­tułów mi­strzyni Polski, w tym pię­cio­krotnie w pół­ma­ra­tonie i sze­ścio­krotnie w biegu na 10 km. W 2010 roku zo­stała mi­strzynią kraju w ma­ra­tonie. Re­pre­zen­to­wała Polskę na igrzy­skach olim­pij­skich w Pe­kinie, mi­strzo­stwach świata. Jej re­kord ży­ciowy w ma­ra­tonie to 2 godz. 27 min. i 46 sek. Do­świad­czona bie­gaczka nie tylko po­bie­gnie w Ra­domiu, bę­dzie go­ściem spe­cjalnym Forum Bie­go­wego, które to­wa­rzy­szyć bę­dzie Pół­ma­ra­to­nowi Ra­dom­skiego Czerwca 76. Forum roz­pocznie się w so­botę, 22 czerwca, w sali kon­fe­ren­cyjnej Miej­skiego Ośrodka Sportu i Re­kre­acji w Ra­domiu, przy ul. Na­ru­to­wicza 9. Z każdym z gości forum bę­dzie można po­roz­ma­wiać. Udział za­po­wie­dzieli Jerzy Skar­żyński, autor po­rad­ników dla bie­gaczy ama­torów, die­tetyk Agata Bor­ni­kowska, która wy­jaśni co jeść aby dłużej biec, fi­zjo­te­ra­peuta Szczepan Wiecha, który opowie o spo­so­bach za­po­bie­gania i le­czenia prze­cią­żenia mię­śnio­wego bie­gaczy i kar­diolog To­masz Wą­so­wicz, który powie o sercu bie­gacza. So­cjolog sportu, Mie­czy­sław Ko­lejwa, po­dzieli się do­świad­cze­niami z or­ga­ni­zacji jed­nego z naj­słyn­niej­szych biegów na świecie, ma­ra­tonu w Nowym Jorku. Go­ściem spe­cjalnym, obok Grucy bę­dzie Yared She­gumo, mistrz Polski w ma­ra­tonie. Wstęp na Forum Bie­gowe jest wolny.

Przy­po­mi­namy także o tym, że naj­młodsi uczest­nicy zmagań mają szansę pomóc nie­peł­no­spraw­nemu Bart­kowi. Bartek ma 15 mie­sięcy. Uro­dził się bez lewej stopy. Bartek po­trze­buje no­wo­cze­snej pro­tezy, na którą są zbie­rane pie­niądze. Koszt pro­tezy to ok. 40tys.zł. Or­ga­ni­za­torzy prze­każą dla nie­peł­no­spraw­nego chłopca 10 zł za każ­dego przed­szko­laka, który wy­star­tuje w biegu. Im więcej dzie­ciaków po­bie­gnie, tym więcej pie­niędzy otrzyma Bartek, który po­jawi się w Ra­domiu i naj­praw­do­po­dob­niej spró­buje po­konać trasę biegu z in­nymi przed­szko­la­kami. Więcej in­for­macji o akcji „Biegam, aby Bartek mógł biegać” pod ad­resem www​.na​szma​raton​.blog​spot​.com.

Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76 or­ga­ni­zo­wany jest przez Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”, przy fi­nan­sowym wsparciu Gminy Miasta Ra­domia. Spon­so­rami stra­te­gicz­nymi są Trend Glass Sp. z o.o. oraz Halls.

WSPÓŁ­PRACA – MZDiK Radom, MOSiR Radom, NSZZ „So­li­dar­ność” Ziemia Ra­domska, IPN, Straż Miejska, Ko­menda Miejska Pań­stwowej Straży Po­żarnej, Ko­menda Miejska Po­licji, UKS Technik Radom.

SPON­SORZY – Fit­ness Park Radom Sp.J., PBM „Tusk De­ve­lop­ment” sp. z o.o., Auto-​Gaz Cen­trum, PPHU Cen­tro­budex, AC Cortes Sp.J., Spół­dzielnia Miesz­ka­niowa „Po­łu­dnie”, PPUH „Che­mo­re­mont” Sp. z o.o.,

PART­NERZYUT-​H im. K. Pu­ła­skiego w Ra­domiu, ZDZ w Ra­domiu, XI L.O im. S. Sta­szica w Ra­domiu, CKZ i U Chwa­ło­wice, Kan­ce­laria Spor­towa Sta­szewscy, J.W.4938, Al­fapol, Radpec S.A. Radom, Zbyszko Com­pany Sp. z o.o. ‚ To­mato Pizza, BGŻ S.A., Adam­czyk Folie, Open Fi­nance S.A., Sto­wa­rzy­szenie im. O.Pio w Ra­domiu, Związek Strze­lecki Od­dział Radom.

PA­TRONAT ME­DIALNY – Portal Ma​ra​to​ny​Pol​skie​.pl, Portal Spor​tRadom​.pl, Portal Ra​dom​Sport​.pl, Echo Dnia, Ga­zeta Wy­borcza, TV Dami, Radio Plus, Radio Eska, Radio Re­kord, Teraz Radom.

Może Ci się również spodoba