Kto pobiegnie w Półmaratonie Radomskiego Czerwca?

Blisko ty­siąc osób wy­ruszy w nie­dzielę, 23 czerwca na trasę Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76. W stawce nie za­braknie zna­nych za­wod­ników, którzy za­pewnią wy­soki po­ziom spor­towy biegu, a także zna­nych radomian.

Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76 bę­dzie miał liczną, mię­dzy­na­ro­dową ob­sadę. Do startu zgło­sili się bie­gacze z całej Polski oraz Bia­ło­rusi, Ukrainy, Nie­miec, Nor­wegii, Ho­landii, Hisz­panii, Kenii i Rumunii.

Atrak­cyjne na­grody fi­nan­sowe, (2,5 tys. zł dla zwy­cięzcy) za­chę­ciły do startu w Pół­ma­ra­tonie Ra­dom­skiego Czerwca 76 do­świad­czo­nych za­wod­ników, po­tra­fią­cych po­konać dy­stans 21 km i 97,5 metra w czasie go­dziny i 48 minut. Fa­wo­ry­tami będą Ke­nij­czycy, Kemboi Henry i Elisha Ki­pro­tich Sawe oraz ak­tu­alny mistrz Polski w ma­ra­tonie, Yared She­gumo, re­pre­zen­tu­jący AZS AWF War­szawa. She­gumo po­chodzi z Etiopii. Od 10 lat jest oby­wa­telem Polski i re­pre­zen­tantem kraju. Nie bez szans na zwy­cię­stwo bę­dzie mistrz Ukrainy w biegu na dy­stansie 10 km, Roman Ro­ma­nienko. Przed ro­kiem, ko­ronny dy­stans po­konał w czasie 28 min. i 28 sek. Ki­bicom przy­pomni się Ser­giej Mar­czuk, Ukra­iniec który często star­tował w Radomiu.

Wśród ko­biet naj­bar­dziej znaną za­wod­niczką bę­dzie Do­rota Gruca, re­kor­dzistka Polski na dy­stansie 10 km, pię­cio­krotna mi­strzyni Polski w pół­ma­ra­tonie, olim­pijka z Pe­kinu. Cie­kawie za­po­wiada się po­je­dynek uty­tu­ło­wanej Polki z Ke­nijką Chri­stine Chep­kemei oraz mi­strzynią Ukrainy, Ta­tianą Ver­nygor, której re­kord ży­ciowy w pół­ma­ra­tonie to 1 go­dzina i 13 minut.

W stawce nie za­braknie zna­nych ra­do­mian. Dy­stans pół­ma­ra­tonu za­mie­rzają po­konać między in­nymi Piotr Achrem­czyk, ra­domski kar­dio­chi­rurg, Piotr Gos, trener lek­ko­atletów ZTE Radom oraz Piotr Ka­niewski, ra­domski sto­ma­tolog, mistrz Polski le­karzy w ma­ra­tonie i pół­ma­ra­tonie, An­drzej Kar­czewski, współ­wła­ści­ciel Pie­karni Wacyn, Jakub Klu­ziński, były radny Rady Miej­skiej w Ra­domiu. Walkę o tytuł naj­szyb­szego na dy­stansie pół­ma­ra­tonu stoczą dy­rek­torzy dwóch ra­dom­skich szkół, Bo­gusz Flor­czak z Pu­blicznej Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 oraz Ro­bert Bart­kie­wicz z Pu­blicznej Szkoły Pod­sta­wowej nr 21.

Yared Shegumo

Yared She­gumo (z lewej) źródło: Wi­ki­media Commons

Może Ci się również spodoba