Biegacze poczują powiew wolności — już w niedzielę radomski półmaraton!

To pierwsza tak duża im­preza spor­towa, która ma uczcić rocz­nicę wy­da­rzeń czerw­co­wych z 1976, na­zy­wa­nych pierw­szym po­wiewem wol­ności. Bieg z hi­storią w tle zgro­madzi na starcie 1000 biegaczy.

Zma­ga­niom ama­torów bie­gania na dłu­gich dy­stan­sach to­wa­rzy­szyć bę­dzie szereg im­prez. Uczest­nicy i or­ga­ni­za­torzy liczą na wsparcie ki­biców. Ra­do­mianie mogą w ten sposób po­kazać, że są dumni z Ra­dom­skiego Czerwca 76.

Hi­storia w tle
W1976 roku wpro­wa­dzono dra­styczne pod­wyżki cen żyw­ności. Ra­do­mianie jako pierwsi od­wa­żyli się za­pro­te­stować prze­ciwko tej de­cyzji. Wy­szli na ulice. Pro­test zo­stał stłu­miony, wielu jego uczest­ników pod­dano re­pre­sjom, jednak władze wy­co­fały się z pod­wyżek, a wy­da­rzenia ra­dom­skie były po­cząt­kiem po­wstania wielu ugru­powań opo­zy­cyj­nych. Do tej pory nie or­ga­ni­zo­wano tak dużej im­prezy spor­towej, która uczci­łaby ro­bot­niczy pro­test. Dzięki sta­ra­niom Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”, przy wsparciu władz miasta– także fi­nan­sowym –w tym roku, po raz pierwszy ro­ze­grany zo­stanie Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76.
Bieg ro­ze­grany zo­stanie w naj­bliższą nie­dzielę, 23 czerwca.
Jego trasa pro­wadzi przez ścisłe cen­trum miasta, w po­bliżu miejsc zwią­za­nych z wy­da­rze­niami z 1976 roku, między in­nymi obok siedzi by Lasów Pań­stwo­wych, gdzie przed laty mie­ścił się Wo­je­wódzki Ko­mitet Pol­skiej Zjed­no­czonej Partii Ro­bot­ni­czej, przed którym ze­brali się pro­te­stu­jący. Przy po­mniku Ra­dom­skiego Czerwca ro­ze­grana zo­stanie lotna premia o Pu­char Prze­wod­ni­czą­cego NSZZ So­li­dar­ność Ziemia Radomska.

Po­mogą mu­zycy i pe­ace­ma­kerzy
Start biegu za­pla­no­wano na godz. 10, na ulicy Na­ru­to­wicza. Bie­gacze, któ­rych zgło­siło się niemal 1000, w tym z Kenii, Ru­munii, Ho­landii, Hisz­panii, Ukrainy, Nie­miec, Bia­ło­rusi, Nor­wegii oraz USA, będą mieli do po­ko­nania dy­stans 21 km i 97,5 metra. Trasa po­siada atest, czyli po­twier­dzenie, że jej dłu­gość, to fak­tycznie dy­stans pół­ma­ra­tonu, a to po­zwala uznać osią­gnięte wy­niki za ofi­cjalne. Limit czasu, wy­zna­czony przez or­ga­ni­za­tora wy­nosi 3 go­dziny. Po tym czasie osoby, które po­zo­staną na trasie mogą biec dalej, ale już nie po jezdni, a po chod­niku i muszą sto­sować się do prze­pisów ruchu dro­go­wego.
Naj­lepsi, wy­czy­nowi dłu­go­dy­stan­sowcy, prze­biegną pół­ma­raton w nie­wiele ponad go­dzinę. Ama­torzy po­trze­bować będą więcej czasu.
Tym, którzy „ce­lują” w kon­kretny wynik, po­mogą pe­ace­me­akerzy. Razem z bie­ga­czami na trasę wy­ruszy czte­rech, spe­cjalnie ozna­ko­wa­nych za­wod­ników, którzy po­mogą po­konać trasę w jednym z czte­rech czasów, 1 godz. i 30 min., 1 godz. i 45 min., 2 godz. oraz 2 godz. i 15 min.

W utrzy­maniu od­po­wied­niego tempa biegu po­mogą ra­domscy mu­zycy. W czte­rech miej­scach znaj­dować będą się sceny, na któ­rych przez cały czas trwania biegu grać będą ra­dom­skie ze­społy. Sceny usta­wione zo­staną w po­bliżu Re­sursy Oby­wa­tel­skiej, Aqu­aparku przy ul. Chro­brego, na skwerze przy po­mniku Ra­dom­skiego Czerwca oraz w oko­li­cach skrzy­żo­wania ulic Lu­bel­skiej i Cho­rzow­skiej. Do­dat­kowo grupa bęb­niarzy prze­miesz­czać bę­dzie się po trasie biegu.

Po­każmy, że je­steśmy dumni
Meta Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76 znaj­dować bę­dzie się na miej­skim sta­dionie. Sta­dion bę­dzie także miej­scem, gdzie ocze­ku­jący na fi­nisz ki­bice będą mogli zwie­dzić ple­ne­rową wy­stawę po­świę­coną wy­da­rze­niom z 1 976, przy­go­to­waną przez In­stytut Pa­mięci Na­ro­dowej w Ra­domiu. W oto­czeniu sta­dionu znaj­dować będą się także sto­iska, między in­nymi z odzieżą spor­tową. Nie za­braknie stoisk gastronomicznych.

- Wspólnie ze wszyst­kimi in­sty­tu­cjami, które po­ma­gają w or­ga­ni­zacji sta­ramy się, aby bieg stał się spor­tową wi­zy­tówką miasta — za­pewnia Ta­deusz Kraska, prezes Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”. — Chcie­li­byśmy, aby było to wspólne dzieło wszyst­kich ra­do­mian. Dla­tego ape­lu­jemy o jak naj­licz­niejszą obec­ność na trasie i do­ping dla bie­gaczy. Po­każmy, że je­steśmy dumni z tego, co przed laty wy­da­rzyło się w Radomiu.

Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76 ro­ze­grany zo­stanie w nie­dzielę, 23 czerwca. Start o godz. 10 na ul. Na­ru­to­wicza. Meta na sta­dionie MOSiR przy ul.Narutowicza.
Biuro za­wodów dla uczest­ników biegu głów­nego i biegu charyta-​tywnego mie­ścić bę­dzie się na sta­dionie od strony ul. Na­ru­to­wicza. Czynne bę­dzie w godz. 1620 w so­botę oraz w godz. 79.30 w nie­dzielę.
Biuro za­wodów biegów dzieci i mło­dzieży znaj­dować bę­dzie się pod try­buną sta­dionu od strony parku na Plan­tach. Bę­dzie czynne w nie­dzielę, w godz. 79.30.

Dla ki­biców wstęp wolny.

Może Ci się również spodoba