Imprezy towarzyszące półmaratonowi — forum biegowe

Po­dy­sku­tują o bie­ganiu
Naj­więk­szemu bie­go­wemu wy­da­rzeniu w Ra­domiu towarzy­szyć bę­dzie szereg im­prez, jak Forum Bie­gowe. O wszystkim, co wiąże się z bie­ga­niem, tre­nin­gami i stra­tami bę­dzie można poroz­mawiać w so­botę 22 czerwca. Po­czątek Forum Bie­go­wego w Sali konferencyj­nej Miej­skiego Ośrodka Sportu i Re­kre­acji przy ul. Na­ru­to­wicza 9 o godz. 18.
Zanim uczest­nicy Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76 wy­ruszą na trasę, będą mogli po­roz­ma­wiać o bie­ganiu z eks­per­tami. W sali kon­fe­ren­cyjnej Miej­skiego Ośrodka Sportu i Re­kre­acji w Ra­domiu, przy ul. Na­ru­to­wicza 9 za­pla­no­wano spo­tkania z go­śćmi, którzy po­dzielą się swoją wiedzą na temat biegania.

- Z każdym z gości bę­dzie można po­roz­ma­wiać i wy­mienić po­glądy — za­chęca Ta­deusz Kraska, prezes Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!”. — Te­ma­tyka do­brana zo­stała w taki sposób, że za­interesuje za­równo nie­zde­cy­do­wa­nych, po­cząt­ku­ją­cych, jak i do­świadczonych bie­gaczy.
Dla po­cząt­ku­ją­cych naj­bar­dziej in­te­re­su­jące bę­dzie za­pewne spo­tkanie z Je­rzym Skar­żyń­skim, au­torem po­rad­ników dla biega­czy ama­torów. Prze­wi­dziano także moż­li­wość za­ku­pienia poradni­ków oraz otrzy­mania au­to­grafu au­tora. Tych, którzy już bie­gają za­interesują wy­kłady, które po­mogą po­prawić swoje wy­niki oraz uniknąć kontuzji.

Agata Bor­ni­kowska opowie o tym, co jeść aby dłużej biec, Szczepan Wiecha o spo­so­bach za­po­bie­gania i le­czenia prze­ciążenia mię­śnio­wego bie­gaczy a To­masz Wą­so­wicz o sercu bie­gacza. Wszyst­kich, którzy szcze­gólną uwagę przy­wią­zują do spraw or­ga­ni­za­cyj­nych każ­dego biegu za­in­te­re­suje spo­tkanie z Mie­czy­sławem Ko­lejwą, który po­dzieli się do­świad­cze­niami z or­ganizacji jed­nego z naj­słyn­niej­szych biegów na świecie, marato­nu w Nowym Jorku. Go­ściem spe­cjalnym Forum Bie­go­wego bę­dzie Yared She­gumo, mistrz Polski w ma­ra­tonie. Wstęp na Fo rum Bie­gowe jest wolny.

Pro­gram Forum Bie­go­wego
18.00 Jerzy Skar­żyński — Jako autor po­rad­ników dla bie­gaczy ama­torów, dys­po­nuje sze­roką wiedzą na te­maty nur­tu­jące bie­gaczy, którą tu spró­buje nam prze­kazać
18.30 Agata Bor­ni­kowska — Opowie co jeść aby dłużej biec
19.00 Szczepan Wiecha — O spo­so­bach za­po­bie­gania i le­czenia prze­cią­żenia mię­śnio­wego bie­gaczy
19.30 To­masz Wą­so­wicz — O sercu bie­gacza
20.00 Mie­czy­sław Ko­lejwa — O swoich do­świad­cze­niach z or­ga­ni­zacji jed­nego z naj­słyn­niej­szych biegów na świecie, ma­ra­tonu w Nowym Jorku.

Może Ci się również spodoba