Pokażą, jak biegać z wózkiem

Na starcie Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76 staną obok bie­gaczy uczest­nicy nie­ofi­cjal­nych mi­strzostw Polski w biegu z wóz­kiem. Jeszcze można zgłosić się do startu. Or­ga­ni­za­torzy za­chę­cają zwłaszcza młode ra­do­mianki. Prze­wi­dziano rów­nież warsz­taty dla osób, które chcą spró­bować sił w biegu z wózkiem.

W czasie Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76 osoby bie­ga­jące z wóz­kami będą wal­czyć w nie­ofi­cjal­nych mi­strzo­stwach Polski. Wy­star­tują razem z po­zo­sta­łymi uczest­ni­kami i będą mieli do po­ko­nania pełny dy­stans pół­ma­ra­tonu. Dla naj­lep­szych prze­wi­dziane są me­dale i ty­tuły mi­strzow­skie. Młode mamy z Ra­domia stają przed szansą na walkę o me­dale mi­strzostw kraju, bo­wiem wśród ko­biet zgło­szona jest tylko jedna za­wod­niczka, Ame­ry­kanka Ma­lvina Foss.

Zgło­szenia do mi­strzostw Polski w biegu z wóz­kiem przyj­mo­wane będą w biurze za­wodów, w so­botę, w godz. 1620 oraz w nie­dzielę, w godz. 79.30. Biuro mie­ścić bę­dzie się na sta­dionie Miej­skiego Ośrodka Sportu i Re­kre­acji, od strony ul. Narutowicza.

W so­botę, w oko­li­cach biura za­wodów, po­jawią się także do­świad­czeni bie­gacze z wóz­kami. Dla wszyst­kich chęt­nych pro­wa­dzić będą warsz­taty z bie­gania z wóz­kiem. Każdy bę­dzie miał moż­li­wość prze­bie­gnięcia się z jednym z przy­go­to­wa­nych wózków.

- Mamy różne wózki dla dzieci w różnym wieku – mówi Paweł Jach, od lat bie­ga­jący z wóz­kiem. — Za­chę­camy wszyst­kich do spró­bo­wania, jak się biega z wóz­kiem. Jeśli ktoś zde­cy­duje się wy­star­tować w nie­dzielnej im­prezie, bę­dzie mógł wy­po­ży­czyć wózek.

Może Ci się również spodoba