Po forum biegowym, złożą kwiaty pod Pomnikiem Czerwca..

Forum Bie­gowe — o wszystkim co wiąże się z bie­ga­niem tre­nin­gami, star­tami, bę­dzie można już jutro (so­bota 22 czerwca) po­słu­chać, po­roz­ma­wiać, za­pytać eks­perta w danej dziedzinie.

Pro­gram Forum Bie­go­wego
18.00 Jerzy Skar­żyński — Jako autor po­rad­ników dla bie­gaczy ama­torów, dys­po­nuje sze­roką wiedzą na te­maty nur­tu­jące bie­gaczy, którą tu spró­buje nam prze­kazać
18.30 Agata Bor­ni­kowska — Opowie co jeść aby dłużej biec
19.00 Szczepan Wiecha — O spo­so­bach za­po­bie­gania i le­czenia prze­cią­żenia mię­śnio­wego bie­gaczy
19.30 To­masz Wą­so­wicz — O sercu bie­gacza
20.00 Mie­czy­sław Ko­lejwa — O swoich do­świad­cze­niach z or­ga­ni­zacji jed­nego z naj­słyn­niej­szych biegów na świecie, ma­ra­tonu w Nowym Jorku.

W czasie forum, uczest­nicy, nasi sym­pa­tycy, będą mieli moż­li­wość spo­tkania, za­mie­nienia kilku słów, z czo­ło­wymi za­wod­ni­kami, choćby ta­kimi jak ak­tu­alny mistrz Polski w ma­ra­tonie, Yared She­gumo, re­pre­zen­tu­jący AZS AWF War­szawa, czy Do­rota Gruca, wie­lo­krotna mi­strzyni Polski (3-​krotnie na 5000 m, 6-​krotnie na 10 000 m, 5-​krotnie w pół­ma­ra­tonie, w 2010 zo­stała mi­strzynią Polski w maratonie).

PO ZA­KOŃ­CZENIU FORUM BIE­GO­WEGO, DE­LE­GACJA BIE­GACZY, UDA SIĘ POD PO­MNIK RA­DOM­SKIEGO CZERWCA 76, I ZŁOŻY WIĄ­ZANKI KWIATÓW.

Po­czątek Forum Bie­go­wego w Sali konferencyj­nej Miej­skiego Ośrodka Sportu i Re­kre­acji przy ul. Na­ru­to­wicza 9 o godz. 18.

Za­pra­szamy!

Może Ci się również spodoba