Księga gości

Za­chę­camy do wpi­sy­wania swoich uwag, rad, po­chwał, nagan, ży­czeń… Przy okazji po­sta­ramy się w tym miejscu od­po­wie­dzieć na nur­tu­jące was py­tania. Za­pra­szamy do dyskusji!

22 thoughts on “Księga gości

 1. Or­ga­ni­zacja na naj­wyż­szym po­ziomie. Miło i pro­fe­sjo­nalnie. Gra­tu­luję or­ga­ni­za­torom i pozdrawiam!

 2. Dzię­kuję bardzo miesz­kańcom Dzierz­kowa i Glinic oraz star­szej pani z ulicy Mło­dzia­now­skiej za do­dat­kowe punkty z wodą. Przy ta­kiej po­go­dzie bardzo pomogły !!!

 3. Dzięki temu bie­gowi prze­ko­nałem się do bie­gania dłuż­szych dy­stansów niż 10 km. Bardzo dobra at­mos­fera, która po­maga w prze­zwy­cię­żaniu swoich słabości 🙂

 4. Bardzo udana im­preza. Po­nieważ nie miałam okazji po biegu, chcia­łabym tu po­dzię­kować chło­pa­kowi w żółtej ko­szulce, obok któ­rego bie­głam na 1:30, ra­do­mia­ni­nowi, za miłe to­wa­rzy­stwo i cenne wska­zówki topograficzne :-).

 5. BARDZO udana im­preza. PO­NIEWAŻ nie miałam okazji po biegu, chcia­łabym po­dzię­kować chło­pa­kowi w żółtej ko­szulce , radomianinowi,z którym miałam okazję biec na 1:30 za miłe to­wa­rzy­stwo i cenne wska­zówki topograficzne.

 6. Re­we­la­cyjny Bieg, Super Or­ga­ni­zacja, Wspa­niała At­mos­fera! Wielkie Po­dzie­ko­wania dla Or­ga­ni­za­torów i Wo­lon­ta­riuszy. Za rok też będę w Radomiu 😉

 7. po raz drugi brałem udział w im­prezie i muszę powiedzieć,że prze­rosło moje ocze­ki­wania. Super, super,super,szczerze gra­tu­luję i do zo­ba­czenia za rok — Adam z Tarnowa

 8. Do­sko­nale zor­ga­ni­zo­wana im­preza, byłem pod wielkim wra­że­niem ze­szło­rocz­nych za­wodów. W tym roku liczę na po­wtórkę za wy­jąt­kiem nie­spo­dzianek meteorologicznych 😀

 9. Gra­tu­luję po­mysłu na Mi­strzo­stwa z wóz­kami. Każdy ze swoim pu­pilem jest zwy­cięzcą. Bę­dziemy z żoną za rok.1920 pez­dzier­nika bie­gniemy u Ja­ku­bika. 24 h. Za­mie­rzam po­konać 0d 100127 km. Oto nasz po­przedni bieg z Ma­ra­tonu do Aten
  http://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​5​p​C​x​B​c​wG1Qs
  oraz http://​www​.ma​ra​ton​czyk​.pl/​c​o​n​t​e​n​t​/​v​i​e​w​/​4543/14/

  A ja tak biegnę , by wie­niec zwy­cię­stwa zdobyć !!! ” Czym ze jest nasz wy­siłek w po­rów­naniu z ży­ciem wiecznym ” Edward Dudek .pisał Mi­ro­sław Żo­chowski z Gliwic

 10. Chciałbym już przelać pie­niążki, ale nie jest w renl­mau­igie po­dany od­biorca (na po­czcie wy­ma­gane jest jego po­danie)! Więc stąd moja prośba!Pozdrawiam!

 11. Bardzo do­brze przy­go­to­wany bieg. Nic nie bra­ko­wało. Dzięki Wielkie, było Super Adek.
  PS.
  Za­dbajcie proszę o bez­ro­bot­nych i zwol­nijcie ich ze star­to­wego tak jak to robi GP Zoliborza.

 12. Bardzo do­brze przy­go­to­wana im­preza, dużo punktów z woda co przy ta­kiej po­go­dzie było jak zba­wienie. Super ki­bice a meta na sta­dionie to bardzo fajny ak­cent. 5+ dla or­ga­ni­za­torów ! mam na­dzieje że do zo­ba­czenia za rok 🙂

 13. Bardzo przy­jemne wy­da­rzenie, roz­bu­do­wane bie­gowo i so­lidnie przy­go­to­wane. Dzięki za bębniarzy 🙂

 14. Panie Ta­de­uszu wielkie po­kłony przed Panem i wszyst­kich osób z Bie­giem Radom za or­ga­ni­zację tego biegu. Oso­bi­ście mnie nie było ale prze­glą­dając strony w in­ter­necie widać jak super był to bieg. 282 osoby z po­wiatu ra­dom­skiego robi ogromne wra­żenie jeszcze kilka lat temu jak pa­miętam na biegu Rek­tora było może 30 ra­dom­skich bie­gaczy więc pro­gres jest ogromny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *