Kamerka online! Na żywo na Półmaratonie!

KA­MERKA ON­LINE NA ŻYWO NA PÓŁ­MA­RA­TONIE!
Na stronie in­ter­ne­towej Pół­ma­ra­tonu, mamy no­wość — cie­ka­wostkę, w po­staci ob­razu z ka­mery on­line na żywo! To web ka­mera Planet ICA-​100W, dzia­ła­jąca co prawda jako stop­klatka, i jest to sta­tyczne zdjęcie, ale od­świe­żane co 5 se­kund. Wy­starczy po­nownie otwo­rzyć stronę, lub od­świeżyć ją (kla­wisz F), by zo­ba­czyć już nową ak­tu­al­niejszą o kilka se­kund fotkę. W planie było uru­cho­mienie prze­kazu w 100% na żywo 25kl./sek, jednak nie­po­dzie­wane trud­ności to ograniczyły.

Ka­merka za­mon­to­wana jest około 100 me­trów od skrzy­żo­wania ulic Lu­bel­skiej i Cho­rzow­skiej, skie­ro­wana w stronę wia­duktu na ul.Żeromskiego (w stronę nad­bie­ga­ją­cych bie­gaczy) w miejscu tym bie­gacze także będą biec z prze­ciwnej strony (w drodze po­wrotnej), bę­dzie więc moż­li­wość uchwy­cenia i ta­kich i ta­kich. To 10-​ty ki­lo­metr trasy, a dla wra­ca­ją­cych tą samą drogą bie­gaczy po prze­bie­gnięciu ulicy Cho­rzow­skiej i Po­rannnej, ki­lo­metr dwunasty.

Link do ka­merki: http://​ma​raton​.radom​.pl/​?​p​a​g​e​_​i​d=415

Przy okazji, śpie­szymy z in­for­macją, że dro­gowcy zdą­żyli z po­ło­że­niem nowej na­wierzchni, na naj­bar­dziej uszko­dzonej po­łowie jezdni ulicy Lu­bel­skiej. Pra­co­wali całą wczo­rajszą noc, i wy­gląda na to, że do­trzy­mali ter­minu i zdą­żyli przed pół­ma­ra­tonem. Po­dobnie jest z ulicą Cho­rzowską, którą wi­dzie­liśmy na fil­miku po­ka­zu­jącym ten frag­ment trasy, jako naj­bar­dziej znisz­czony, a teraz (już od ty­go­dnia), jest tam piękny no­wiu­teńki asfalt.

Może Ci się również spodoba