Będą utrudnienia w ruchu

W nie­dzielę w cen­trum Ra­domia ro­ze­grany zo­stanie Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76

Atrak­cyjna dla bie­gaczy trasa Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76, pro­wa­dząca przez cen­trum miasta, po­wo­duje, że kie­rowcy muszą li­czyć się z utrud­nie­niami w po­ru­szaniu się po Ra­domiu w nie­dzielę, 23 czerwca, w godz. 1013.

Ulica Że­rom­skiego na od­cinku od Cza­chow­skiego do Nie­dział­kow­skiego bę­dzie cał­ko­wicie wy­łą­czona z ruchu. Na od­cinku od Cza­chow­skiego do wia­duktu, bę­dzie od­bywał się ruch wa­ha­dłowy. Nie bę­dzie moż­li­wości prze­je­chania przez wia­dukt w ul. Że­rom­skiego. Wy­stąpią ogra­ni­czenia w ruchu na uli­cach Mal­czew­skiego, War­szaw­skiej, Chro­brego, Kelles-​Krauza, 25 Czerwca, Cho­rzow­skiej, Lu­bel­skiej, Po­rannej, Wa­łowej, Pod­walnej, Se­dlaka i Na­ru­to­wicza, gdzie znaj­dować bę­dzie się start biegu. Na tych uli­cach ru­chem kie­rować będą po­li­cjanci. Na­stąpią rów­nież zmiany w kur­so­waniu ko­mu­ni­kacji miejskiej.

polmaraton-radom-objazdy

Po prze­bie­gnięciu ostat­niego za­wod­nika, na danym od­cinku trasy, ruch bę­dzie przy­wra­cany do normy.

- Nie­stety, przy tak dużej im­prezie utrud­nień nie da się uniknąć – przy­znaje Win­centy Kor­czak, od­po­wie­dzialny za przy­go­to­wanie trasy biegu. – Li­czymy jednak na wy­ro­zu­mia­łość ra­do­mian. Trzeba uzbroić się w cier­pli­wość i w miej­scach, gdzie bę­dzie do­pusz­czony ruch wa­ha­dłowy, czekać na sy­gnał służb po­rząd­ko­wych, ze­zwa­la­jący na moż­li­wość prze­je­chania. Pa­mię­tajmy, że naj­waż­niejsze jest bez­pie­czeń­stwo biegaczy.

Or­ga­ni­za­torzy ape­luja także do wszyst­kich, którzy będą chcieli ki­bi­cować uczest­nikom Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca.

- Przede wszystkim pro­simy o sto­so­wanie się do po­leceń służb po­rząd­ko­wych. Wo­lon­ta­riusze to młodzi lu­dzie, ale pro­simy nie lek­ce­ważyć ich po­leceń. Oni dbają o bez­pie­czeń­stwo tak bie­gaczy, jak i ki­biców. Na­leży unikać prze­bie­gania przez trasę, wy­chy­lania się. Ape­lu­jemy, aby nie na­rażać zdrowia wła­snego i bie­gaczy. Pro­simy o kul­tu­ralny i go­rący do­ping i po­sta­rajmy się, aby wszyscy uczest­nicy wy­wieźli z Ra­domia jak naj­lepsze wspo­mnienia – kończy Korczak.

Źródło www​.echodnia​.eu”

Może Ci się również spodoba